پایان نامه درمورد دانشگاه فردوسی مشهد، باورهای خودکارآمدی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ


 

 
سبک­های هویت و راهبردهای مقابله­ای در دانشجویان مشروط دانشگاه­های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
. برک، لورای.(۱۳۸۵).روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی). جلد اول. ترجمه­ی. یحیی سید محمدی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ارسباران.
.بهاوری­خسروشاهی، عفر. محمودعلیلو، مجید.(۱۳۹۱). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با  معنای زندگی دانشجویان. دوره­ی ۸. شماره۲. ۱۴۳-۱۶۴.
.بیرامی، منصور.(۱۳۸۹).  مقایسه سبک های هویت ،انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.سال پنجم. شماره­ی ۵. ۲۸- ۴۶.
.بیگدلی، حسین. (۱۳۸۴ ). بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
.پاشا، غلامرضا. گل­شکوه، فرزانه.(۱۳۸۲). رابطه بین اکتساب هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجله­ی علوم تربیتی( ویژه­نامه هویت)دانشگاه فردوسی مشهد.  دوره­ی۴. شماره­ی ۱. ۳۵۵ ۳۷۳.
.پاک­مهر، حمیده. دورقی، فاطمه. غنایی­چمن­آبادی، علی. کرمی، مرتضی(۱۳۹۲). رواسازی و اعتباریابی و تحلیل عاملی گرایش به تفکر انتقادی ریتکس در مقطع متوسطه. فصلنامه اندازه ­گیری تربیتی. سال چهارم. شماره­ی۱۱. ۳۳-۵۳.  

. ترکی، سیمین. (۱۳۹۰). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با بروز اختلال افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.
.تفنگدار، ملیحه. (۱۳۸۶).  روش­های آموزش در تفکر انتقادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.جواد زاده شهشانی،افسانه.(۱۳۸۳).تفکر انتقادی ودین دو عامل مهم در شکل­ گیری هویت ومقابله با بحران­های روانی و اجتماعی. حوزه و دانشگاه . سال دهم.شماره ۴۱. ۵۱ ۸۱ .
.جوادزاده شهشهانی، افسانه.(۱۳۸۰). بررسی تفکر انتقادی و هویت دینی و رابطه این دو در دانشجویان ۲۰-۲۲ ساله دانشگاه­های تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
.جوشن­لو، محسن. دهقانی، مرضیه(۱۳۸۵). رابطه باورهای خودکارآمدی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تربیت معلم. دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه­ی درسی تربیت معلم تهران.
.جوشن­لو، محسن. رستمی، رضا. نصرت­آبادی، مسعود(۱۳۸۵). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روانشناسان ایران. سال سوم. شماره­ی۹. ۳۵- ۵۱.
هالاهان، دانیل پی و کافمن، جیمز ام.(. ۱۳۸۳). مقدمه ای بر آموزش های ویژه کودکان استثنایی.
ترجمه مجتبی جوادیان. تهران: انتشارات به نشر
.حجازی، الهه. سمیه، برجعلی.(۱۳۸۸). تفکر انتقادی، سبک­های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علی، نشریه روانشناسی معاصر. شماره ۸ .  ۱-۱۳.
.حجازی، الهه. فرناش، سهیلا.(۱۳۸۵).بررسی رابطه سبک­های هویت و تعهد هویت با کیفت دوستی.  مجله­ی روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و ششم. شماره­ی ۱۲. ۱۶۱-۱۸۴.
.حجازی، الهه.برجعلی­لو، سمیه. نقش، زهرا.(۱۳۸۸). رابطه سبک­های هویت، تهعد هویت ،خودکارآمدی تحصیلی.مجله روانشناسی. دوره ۱۳.  شماره­ی ۴. ۳۷۷ -۳۹۰ .