نویسنده: 92

فروش – ۱۱ معیار افزایش عملکرد فروش که بیشترین اهمیت را دارند

فروش – ۱۱ معیار افزایش عملکرد فروش که بیشترین اهمیت را دارند

  فروش در حالیکه درآمد به ازای هر نماینده فروش نهایتا مهمترین معیار عملکرد فروش است، حوزه های دیگری نیز وجود دارند که مدیران فروش باید بر آنها تمرکز کنند. برخی مدیران در دام تمرکز... ادامه

By 92 بهمن ۱۹, ۱۳۹۷ Off

طرح توجیهی- ۴ دلیل اینکه چرا یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) اهمیت دارد

طرح توجیهی- ۴ دلیل اینکه چرا یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) اهمیت دارد

  طرح توجیهی Business Plan یک ابزار استراتژیک مهم برای کارآفرینان می باشد. یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) خوب نه تنها به کارآفرینان کمک می کند تا بر گام های خاص مورد نیاز برای به موفقیت... ادامه

By 92 بهمن ۱۸, ۱۳۹۷ Off

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پیشرفت تحصیلی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : 
پیشرفت تحصیلی

کنند. در وهلهی دوم، هوش هیجانی میتواند با تحت کنترل درآوردن نیروی هیجانهای مثبتی همچون اشتیاق، شور و شادی، تفکّر را تسهیل کند. میتوان گفت که تنظیم صحیح هیجانهای مذکور، تأثیر تسهیل... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پردازش اطلاعات

پایان نامه روانشناسی با موضوع : 
پردازش اطلاعات

این گفته وجود دارد. اول اینکه، هیجانها شامل اطلاعاتی در مورد خود و دیگران و جهان اطراف میباشند. دوم اینکه آنها، در تفکر و تصمیمگیری به ما کمک میکنند. سوم اینکه، هیجانها بیسامان... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری-خرید و دانلود پایان نامه کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : 
سبکهای یادگیری-خرید و دانلود پایان نامه کامل

داشته باشند تا موضوعهای اجتماعی و میانفردی. از آنجا به این افراد دارای سبک همگرا میگویند که وقتی با مسئلهای روبهرو میشوند به سرعت برای یافتن راهحل درست میکوشند یا کوششهای خود را بر... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری

پایان نامه روانشناسی با موضوع : 
سبکهای یادگیری

، قوانین و اصولی را به کار میبرند که آنان را در برخورد با موقعیتهای جدید هدایت میکنند (کلب، 1985). میتوان سبکهای یادگیری را به عنوان روشی که یادگیرنده آن را به روش های دیگر ترجیح میدهد،... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری

پایان نامه روانشناسی با موضوع : 
سبکهای یادگیری

که از آغاز مطالعه هوش غالباً بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه و حل مسأله تأکید شده است، در حالی که ابعاد غیر شناختی یعنی توانایی های عاطفی و کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی هستند بلکه... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0