نویسنده: vZbR33JZrQ

پایان نامه با موضوع استفاده از فرصت، اعضای هیأت علمی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

فهرست اشکال عنوان                                          صفحه         شکل شماره ۲ـ۱ رابطه ارزیابی با سایر کارکردهای مدیریت آموزش…………………………………. ۳۷شکل شماره ۲ـ۲ تاثیر ارزیابی درونی بر سازمان… ۴۱شکل شماره ۲ـ۳ هدف […]

تحقیق با موضوع

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

      حرمت­خود مرد(۲۶) ۱۳/۸۹ ۸۹ ۱۲/۱۴ ۲۴۸/۰ ۲۲۰/۰- ۶۲ ۱۱۸ زن(۳۰) ۸۵/۹۰ ۸۹ ۸۹/۱۸ ۲۹۴/۰ ۵۹۸/۰- ۵۸ ۱۲۴ کل(۵۶) ۰۷/۹۰ ۸۹ ۷۷/۱۶ ۳۲۶/۰ […]

منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.مرندی، علیرضا.(۱۳۷۹). بهداشت عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. موسسه­ی تحقیقات بهبود زندگی زنان                                          . http://www.farsi.riwl.وامقی، مروئه. صدیقی، ژیلا. طاووسی، محمود. جهانگیری، کتایون. سید علی، آذین. […]

دانلود تحقیق در مورد دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.مرندی، علیرضا.(۱۳۷۹). بهداشت عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. موسسه­ی تحقیقات بهبود زندگی زنان                                          . http://www.farsi.riwl.وامقی، مروئه. صدیقی، ژیلا. طاووسی، محمود. جهانگیری، کتایون. سید علی، آذین. […]