دسته: حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق جزا

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۲۲-سبزواری نژاد ،حجت، ۱۳۹۲، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل جاودانه۲۳- سلطانی،مهدی،۱۳۹۱،حقوق جزای عمومی،جلد دوم، تهران ،چاپ اول ،انتشارات دادگستر۲۴- سلیمی،صادق،۱۳۹۲،چکیده حقوق جزای […]

تحقیق درباره جرم انگاری، حقوق جزا

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۳.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت……………. ۹۷نتیجه گیری……………………………… ۱۱۰پیشنهادات………………………………. ۱۱۲منابع………………………………….. ۱۱۳Abstract………………………………….. 116   مقدمهپس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، […]

رفتار مجرمانه، قانون مجازات

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- چگونگی مجازات معاون جرم در جرایم اطفالدر قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲قانونگذار در مورد مسئولیت کیفری اشخاص کمتر از۱۸سال رویکرد افتراقی اتخاذ نموده و نسبت […]

مقاله جرم انگاری، معاونت در جرم

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-هر کس نوشته یا طرح،گراور،نقاشی،تصاویر،مطبوعات،اعلانات،علایم،فیلم،نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا […]