دسته: حقوق

تحقیق درمورد حقوق انسان، قواعد فقه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو ۴-  اطلاعات مربوط به رساله: الف- عنوان تحقیق۱- عنوان به زبان فارسی: بررسی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، […]

پایان نامه زبان و فرهنگ، رفتار متقابل

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

صلاحیتارضینهتنهاحقدولت‌هابرایاتخاذتعمیمدرموردپذیرشیا عدمپذیرشبیگانهاست،بلکهحقاخراجآنانرانیزدربردارد.دولتحقداردبیگانگانرااحساسکندکهحضورشانرادرسرزمینشمغایربامنافعملیخودونامطلوبتشخیصدهد. اینحقراحتیقراردادهایتضمین‌کننده یحقاقامتاتباعدیگردولت‌هایمتعاهدنیزمحدودنمی‌کند. هردولتیمی‌تواندشرایطاخراجرابراساسمعیارهایخودتعیینکند. دلایلیکهبراساسآن‌ هامی‌تواندبیگانگانرا اخراج کرده،درهرهنگامجنگیا زمانصلحتفاوتداردبههنگامجنگدولتمی‌تواندهمه یبیگانگانتبعهی دولتدشمنرا که در سرزمینشبه ‌سر می‌برنداخراجکند. دروقتصلح،اخراجبیگانگانتنهابهخاطرحفظنظمعمومی،رفاهیاامنیتداخلی یا خارجیتوجیه ‌پذیراست. به ‌هر حال،دراعمالحقاخراجنبایدمیاناتباعدولت‌هایگوناگونتبعیضگذاشت.اخراججنبهتنبیهینداردبلکهاقدامیاداریاستوبهصورتدستوربهبیگانهبرایترککشوراست. دستورترکسرزمینراوزارتکشوراجرامی‌کنداماایندستورنبایدموردسوءاستفادهقرارگیردودرصورتسوءاستفادهمقام‌هایاجراییازدستور،قوه […]

تحقیق رایگان درمورد پناهندگان، بازرگانان

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

بیگانگانراازجهاتگوناگونمی‌تواندسته ‌بندیکرد وازنظرحقوق،مزایاومصونیت ها کهممکناستدرکشورمحلاقامتازآن ‌هابرخوردارگردندبهدودستهتقسیممی‌شوند. یکعدهمأمورانسیاسیورسمیدولتهستندکهدولتمحلمأموریتبراساساسنادوقواعدعرفبین‌المللیبایدباآنانرفتاریویژهومتمایزازدیگربیگانگانداشتهباشند. ایناشخاصازمصونیت‌هایخاصیبرخوردارند. زیرارفتارباایشانبراساسقوانیندولتمحلاقامتدرچارچوبقواعدکلیحقوقبین ‌المللیرفتارمی‌شود. امااینرفتارنیزبایددرشأنبیگانهبهعنوانیکانسانباشد.جداکردنمأموران،مقام‌هایرسمیدولتراازدیگربیگانگان،بدانمعنانیستکهایناشخاصهمیکسان اندوتفاوتیبایکدیگرندارند. کسانیکهبراییافتنیامبادرتبهفعالیت‌هایاقتصادیدرکشورخارجیبهسرمی‌برد (مانندکارگران،پزشکان،کارکنانشرکت ‌هایتجاریوصنعتیومؤسساتمالی) فعالیت ‌هایشانیااجازهدولتمحلاقامتاست.ایناشخاصدرکناربرخورداریازمصونیتجهانی،اموالشانازتعرضمصوناست. اموالیکههنگامورودبهکشورمحلاقامتباخودداشتهیادراثرفعالیتاقتصادیدرآنجابهدستآوردنددربرابردولتمحلاقامتمی‌تواندآن‌هارابهپرداختمالیاتودیگرعوارضوادارکند،وبرایحفظنظموایمنیدرصورتنیازبیگانگانرادرشرایطمساویبااتباعخوددرنیروهایانتظامیوآتش‌نشانیمحلیبهخدمتبگیردامابیگانگاندیگرمانندسیاهان،دانشجویاناعضایگروه‌هایهنری،ورزشیواشخاصیکهبهدلایلگوناگونازیک کشورعبورمی‌کنندحقوقوتکالیفمحدودیدارندبرایمثال،بهلحاظقانونینمی‌تواننددرسرزمینمزبور بهفعالیتاقتصادیبپردازند،درهرصورت،جانومالآنانازتعرضمصوناستومکلف اندقوانینکشوریراکهدرآنحضوردارندرعایت کنندوبهآدابورسوممردمآناحترامبگذارند.ازنظرشخصیتنیزبیگانگانبهدوگروهتقسیممی‌شوند. بیش تربیگانگاناشخاصحقیقی اند […]

حواله، اداره

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۱ – مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز ۱۳۸۶, ص ۲۵۶۱ – نظریه ۴۴۰۶/۷ مورخه […]

قوه مقننه، موزه ها

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

آراء عمومی از راه انتخابات و همه پرسی خریداری اکثر نهادهای سیاسی را به طور مستقیم یاغیرمستقیم متکی به آراء مردم نموده است .   در اینخصوص […]

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات، مخاصمات مسلحانه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-Internally displaced persons2-Refugecs [108] – خلعتبری، ارسلان، حقوق بین الملل، تهران،چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶،ص۷۶.[۱۰۹] – نصیری محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران،چابخانه بانک ملی، ۱۳۵۳،ص۷۸[۱۱۰] – حمدرضا، […]

روزنامه، از سال

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

همچنین طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود […]