دسته: رشته حقوق

قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………..۹۸ بخش دوّم- مرورزمان در سایر قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….. ۱۰۲مبحث اوّل- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در […]

دانلود مقالات : قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار اول- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………. ۵۸۱- مبدأ مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۵۸الف- جرایم آنی و جرایم مستمر ………………………………………………………………………………….. ۵۹ب- جرایم به عادت […]

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

تأییدیه‌ی اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اعضای هیأت داوران نسخه‌ی نهایی پایان‌نامه‌ی آقای(خانم) حامد قنبری تحت عنوان مرورزمان با تاکید […]

پایان نامه ارشد : قوانین قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۴- سؤال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۴۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۴   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل […]

ادلّه مخالفان، ادلّه موافقان، در فقه اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث دوّم- فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۱۵ گفتار اوّل- مرورزمان حقوقی و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۵گفتار دوّم- مرورزمان کیفری و دیدگاه موافقان و […]

دانلود مقالات : قانون مجازات اسلامی، در فقه اسلامی، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف ………………………………………………………………………………….. ۳۲ ج- شهادت متهم ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود […]