دسته: رشته حقوق

ضمان، قرارداد

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

[۳۶۸]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۲۹ / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، همان صص/ امامی، سید حسن، همان، ص ۳۹۲ / کاتوزیان، […]

قرارداد، ضمان قهری

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

[۱۵۳]– جعفری تبار، حسن، همان، همان ص[۱۵۴]– لورراسا، میشل، همان، ص۱۱۶[۱۵۵]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۹۷ / کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، همان ج، ص ۲۵۰ […]

مباشر، عدم مهارت

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

۲- سبب قانونی: سبب قانونی یا شرعی سببی است که به اعتبار احکام شرعی و قانونی، زیان دیده مستحق دریافت خسارت می گردد. سببی که […]