دسته: Uncategorized

حافظه و رنگها

مارس 26, 2020 By vZbR33JZrQ

از طرفی کودکان پس از آشنایی مقدماتی با رنگها نسبت به آنان عکس العمل نشان می دهند تا آنجا که بعضی از رنگها را نسبت […]

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

                                                  […]

نوامبر 13, 2019 By vZbR33JZrQ

                                                  […]

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

                                                  […]