مقاله Responsibility، See، –

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۳۲۶]- See Facareli, Carlo, Op.cit, p.212.


[327]- See Welesh, Jennifer, Implementing the Responsibility to Protect, Oxford Institute for Ethnics, Law and Armed Conflict, 2009, p.7. available at: www.elac.ox.ac.uk/downloads/r2p_policybrief_180209.pdf (last visited 2010-01-15)
[328] – Dual Standard  

[۳۲۹] – Burma
[330] – For More Information about this Case See The Responsibility to Protect and its application to the situation in Burma, International Coalition for the Responsibility to Protect, 2008, available at http://www.responsibilitytoprotect.org/files/R2PCS%20Statement%20on%20Burma%2021%20May%202008.pdf (last visited 2010-01-15)


[331] – For More information about this Case See The Georgia-Russia Crisis and the Responsibility to Protect: Background Note, Global Center for Responsibility to Protect, 2008, Available at: globalr2p.org/pdf/related/GeorgiaRussia.pdf(last visited 2010-01-17)
[332]- Bolton, John, Letter from Ambassador of  US in United Nations on the Responsibility to Protect, 30 August 2005, Available at: http://www.responsibilitytoprotect.org/files/US_Boltonletter_R2P_30Aug05[1].pdf (last visited 2010-01-17)
[333]-See Brown, Adele, Op.cit, pp. 26-29.
[334] -Universal Declaration of Human Right
[335]-General Assembly Resolution, Number 308. (A/RES/63/308)
[336]- See Civil Society Perspectives and Recommendations for Action, Op.cit, pp.13-14.
[337]- Practice
[338]- See The Role of Civil Society in Strengthening the Responsibility to Protect Network, United Nations Association in Canada, Public Dialogue Series Publication, 2007, pp. 148. available at: http://www.unac.org/peacekeeping/en/pdf/academic_publication/chapter9.pdf (last visited 2009-12-05)
[339]- Vincent, Marie and Wouters, Jan, The Responsibility to Protect: Where Does the EU Stand, Leuven Centre for Global Governance Studies, Brief Policy No. 10, November 2008, p.9.
[340] – See Implementing the Responsibility to Protect, Op.cit, paras. 16, 17, 22, 25.
[341] -See, 2005 Summit Outcome, Op.cit, Para 139; see also Anan, Kofi, In Larger Freedom: towards Development, Security and Human Rights for all, 2005, Para. 135. (A/59/2005)
1-ن.ک به ممتاز، جمشید و نجفی اسفاد، مرتضی، بررسی بحران کوزوو و حقوق بین­الملل، مجله دیدگاه های حقوقی، ، شماره ۱۷ و ۱۸، ۱۳۷۹،  صص ۱۳۱- ۱۳۷.
[۳۴۳] – Illegal but Legitimate
3-  ن.ک به جهانی امن­تر: مسئولیت مشترک ما، همان منبع، بندهای ۲۴۹ تا ۲۶۰.
[۳۴۵]-See Bellamy, Alex, Preventing Future Kosovos and Future Rwandas, the Responsibility to Protect after the 2005 World Summit, Carnegie Council and Policy Innovations, 2006, p. 10. Available at: www.cceia.org/media/Bellamy_Paper.pdf (last visited 2009-09-15)