تحقیق با موضوع Space، accessed، See

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۷۶] -Directed Energy Weapen.
[77]-EPWs.
[78]- National Science and Technology Council, ‘National Space Policy’, 31 August 2006, http://www.ostp.gov/ galleries/default-file/Unclassified%20 National %20 Space %20 Policy %20– %20 FINAL. Pdf (last accessed on 24 February 2011), See also Commission to Access US National Security Space Management and Organization, ‘Report of the Commission to Access United States National Security Space Management and Organization’, Washington DC, 11 January 2001, http://www.defenselink.mil/pubs/space20010111.html,p. 100 (last accessed on 6 April 2011) (‘Rumsfeld Report’, named after the chairman of the Commission, Donald Rumsfeld).
[79]- T. Hitchens, ‘Developments in Military Space: Movement toward Space Weapons?’.Octobr 2003, http://www.cdi.org/pdfs/space-weapons.pdf (last accessed on 29 Octobr 2011). See also J.W.Heath, ‘The Vanishing Horizon: Will the Asymmetric Bettlefield Make Space- Based Weapons a Reality?’, Vol. 45 proceedings of the Forty-fifth Colloquium on the Law of Outer Space 2003, pp. 206-215
[80]- W.E Burrows, ‘Imaging Space Reconnaissance Operations during the Cold War: Cause, Effect and Legacy’, 1997, http://webster.hibo.no/asf/ Cold War/report1/williame.html(last accessed on 24 February 2011).
[81]- W. von Kries, pp, 316-317. See also D. Wolter, Common Security in Outer Space and International Law (Geneva: UNIDIR, 2006), pp. 25-29.
[82]- US Air Force Chief of Staff, Merill McPcak, cited in I.A.Vlasic, p. 388.
[83]-KOSOVO.
[84]- See Space Today Online, ‘Yugoslavia, Afghanistan, Iraq: The satellite Wars’, http://www.spacetoday.org/Satellites/Yugo WarSats.html (Last accessed on 24 February 2011).
[85]- P. Jankowitsch, ‘Legal Aspects of Military Space Activities’. In N. Jasentuliyana (ed.), Space Law: Development and Scope (Westport, Praeger Publishers, 1992), p. 154 asserts that: “The Gulf War […] also demonstrated the disadvantages for a combatant that does not have access to such technology. That demonstration will certainly promote more widespread use of military satellites.”
[86]-ASATs.
[87] -ICBM.
[88] -ABM.
[89]- START I &II.
[90]-در همان سال(۱۹۸۱)رونالد ریگان به عنوان ریس جمهور امریکا انتخاب شد، اتحاد جماهیر شوروی سابق یک پیمان درباره ی منع مستقر نمودن هر نوع سلاحی در فضای ماوراء جو را پیشنهاد نمود گر چه این پیشنهاد در ابتدا یک طرح به ظاهر خوشایند بود، با این حال خیلی زود کنار گذاشته شد.ر.ک.به:
See UNGA Res .36/192 August 1981.
[91]-SDA.
[92]- Speech of President R. Reagan, New York Times, p. A20, 24 March 1983.
[93]-CD.  

[۹۴] -PAROS.