پایان نامه درمورد ]۲[، ۱۳، پیل‌های، ۲[

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

SIMULINK و منحنی های دو بعدی و سه بعدی بیشینه توان ۸۴

فهرست اشکال
فهرست اشکال ۱۱
شکل (۱-۱) ایجاد جریان الکترسیته مستقیم از پیل سوختی در یک مرحله ]۲[ ۳
شکل (۲-۱) روند توسعه پیل سوختی] ۲[ ۱۲
شکل (۲-۲) پیل‌های سوختی در آپولو ] ۲ [ ۱۳
شکل (۲-۳) خودرویی با سوخت هیدروژنی ]۲[ ۱۴
شکل (۲-۴) انتشارات ثبت شده سالانه در جامعه