طلاق در اسلام

آوریل 10, 2020 By مدیر

۱-۱    طلاق در اسلام ۱-۱-۱   مبغوض بودن طلاق در اسلام     نهاد خانواده ، مقدس ترین نهاد از دیدگاه اسلام است. ازدواج به عنوان یک […]

حافظه و رنگها

مارس 26, 2020 By vZbR33JZrQ

از طرفی کودکان پس از آشنایی مقدماتی با رنگها نسبت به آنان عکس العمل نشان می دهند تا آنجا که بعضی از رنگها را نسبت […]

پایان نامه با موضوع استفاده از فرصت، اعضای هیأت علمی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

فهرست اشکال عنوان                                          صفحه         شکل شماره ۲ـ۱ رابطه ارزیابی با سایر کارکردهای مدیریت آموزش…………………………………. ۳۷شکل شماره ۲ـ۲ تاثیر ارزیابی درونی بر سازمان… ۴۱شکل شماره ۲ـ۳ هدف […]

تحقیق با موضوع

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

      حرمت­خود مرد(۲۶) ۱۳/۸۹ ۸۹ ۱۲/۱۴ ۲۴۸/۰ ۲۲۰/۰- ۶۲ ۱۱۸ زن(۳۰) ۸۵/۹۰ ۸۹ ۸۹/۱۸ ۲۹۴/۰ ۵۹۸/۰- ۵۸ ۱۲۴ کل(۵۶) ۰۷/۹۰ ۸۹ ۷۷/۱۶ ۳۲۶/۰ […]