دانلود پایان نامه درباره
آینشتن، vکمتر، hv=E_K=hv، v_0

دانلود پایان نامه درباره آینشتن، vکمتر، hv=E_K=hv، v_0

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

با افزایش فرکانس نباید تغییری در شدت جریان رخ دهد. اما مشاهده شد که با افزایش فرکانس و رسیدن به حد معینی (فرکانس آستانه) شدت جریان زیاد میشود. پس آزمایش نشان می دهد که انرژی به فرکانس بستگی دارد. آینشتن سرانجام رابط? زیر را برای توصیف این پدیده پیشنهاد نمود:
hv=E_K=hv
در اینجا v_0 فرکانس آستانه است که اگر فرکانس تابش vکمتر از

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های سوشیانس، رسانیده، زرتشتیان،، کیومرث،