دانلود پایان نامه درباره
ذرهای، شکاف)، گذشتن، میدادند.

دانلود پایان نامه درباره ذرهای، شکاف)، گذشتن، میدادند.

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

آن باشد جذبی صورت نمیگیرد و E_k انرژی جنبشی الکترون خروجی از سطح است. وی پیشنهاد نمود که نور باید رفتار غیر موجی داشته باشد و باید ذرهای عمل نماید. پیش از این نیز نیوتن ماهیت ذرهای برای نور قائل بود. اما آزمایش هایی مثل آزمایش یانگ (آزمایش دو شکاف) موجی بودن نور را نشان میدادند. در آزمایش یانگ با گذشتن نور از دو شکاف در کنار هم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهتابیده، فلز،، داد.[۱]،