دانلود پایان نامه درمورد سیاست ها، توسعه اقتصادی، قوه مجریه

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

دموکراسی وحاکمیت شایسته- که در دیدگاه دوم پیش شرط توسعه اقتصادی به شمار می رود به چه معناست؟ در این زمینه، دو معنای محدود وگسترده وجود دارد، در معنای محدود عبارتست از مدیریت شایسته توسعه ودر معنای وسیع یعنی مدیریت دموکراتیک. باید گفت که معنای دوم امروزه بیشتر مورد نظر کشورهای ثروتمند صنعتی قرار دارد. از همین جا باید متوجه نکته ظریفی بود که اغلب نادیده گرفته می شود. دموکراسی و یا مدیریت شایسته به اجبار وبا امر ونهی ایجاد نمی شوند بلکه مبتنی بر نوع دولت است به عبارت دیگر، براساس نوع دولت است که ظرفیت، توانایی ونیز میزان عزم آن برای دستیابی به توسعه مشخص می شود واین بافت پویایی واهداف سیاسی است که ساختار دولت را شکل می دهد. اهداف توسعه ای آن را تعیین می کند ونتایج آن را مشخص می سازد از این رو گفته شده که تا هنگامی که جوامعی چون هائیتی، زئیرو میانمار(برمه) نتوانند سیاستهای کنونی خود راکه مبتنی بر غارتگری، پاتریمونیالیزم ویا روابط دوستانه است دگرگون سازد، امیدی به حاکمشدن مدیریت شایسته و دموکراسی دراین کشورها نیست.
به هر صورت لفت ویچ به جای شکل حکومت ونوع رژیم، بر نوع دولت وسیاست تمرکز می کند و می گوید پیشرفت برخی کشورها وعدم پیشرفت بعضی دیگر- بیش از نوع رژیم- به عواملی همچون ثبات داخلی، پذیرش دربازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط مثبت با اقتصادهای مسلط، خود مختاری نسبی دولت در سیاست های دموکراتیک و غیر دموکراتیک، قوه مجریه کارآمد، کاهش فساد ورشوه خواری، درجه حداقلی از توافق میان گروه ها ومناطق درباره اهداف رشد وقوانین باز برای رسیدن به آن، درجه فزاینده برابری منطقه ای واجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها و منافع چنان رشدی مربوط می شود. این عوامل همه تجلیاتی ازهمان الگوهای همکاری، کشمکش ومذاکره هستند. به تعبیر دیگر، توسعه یافتگی در یک کشوربیش از آنکه وابسته به طراحی سیاست های رفاهی باشد، نیازمن جدی گرفتن نیروهای فعال وتقویت ائتلاف های سیاسی است. نویسنده با برسی آمارهای مختلف وبا توجه به دو متغیری که گفته شد راه توسعه کشورها را به چهار دسته تقسیم می کند: توسعه دموکراتیک،توسعه غیردموکراتیک، دموکراتیک توسعه نیافته وغیردموکراتیک توسعه نیافته. حال اگر بخواهیم دو ارزش را با هم داشته باشیم چه باید کرد؟ چگونه می توان هم از فرایندها ونهادهای دموک