منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

در جامعه جهانی ] ۲ [ ۱۵
شکل (۲-۵) انواع پیل سوختی همراه با نوع واکنش و دمای کارکرد آنان ]۲[ ۱۸
شکل (۲-۶) اساس عملکرد پیل سوختی پلیمری ]۲[ ۱۹
شکل (۲-۷) مجموعه‌ای از کاربردهای مختلف پیل‌های سوختی ]۲[ ۲۳
شکل (۳-۱) طبقه‌بندی کلی روش‌های بهینه‌سازی] ۱۹[ ۲۷
شکل(۳-۲ ) نمودار گردشی الگوریتم ژنتیک ۳۰
شکل (۳-۳) انتخاب