منبع تحقیق با موضوع نیروی کار

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

متعدد در محل تجمع کارگران مرتفع گردید.
تعریف واژه ها و اصطلاحات:
کار: کار کوششی است قانونی، فکری یا جسمی به منظور تولید کالا و خدمات بادریافت پاداش که خود نیز بر انسان اثر می گذارد.(حاجی زاده،۱۳۷۷)
بیکاری: وضعیتی که فرد در آن با مزدهای رایج مایل به کار کردن باشد اما کاری نیابد.
عرضۀ نیروی کار در میادین کار: تعداد افرادی که