منبع پایان نامه درباره صادق هدایت، آخرالزمان

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

“جاماسب” حکیم خطاب به “گشتاسب” پادشاه وقت که به آیین زردشت گرویده بود با چند کتاب دیگر راجع به موعود آخرالزمان توسط صادق هدایت از متن پهلوی ترجمه شده و بوسیله حسن قائمیان دوست وی نام (ظهور و علائم ظهور) منتشر گردیده است.
در جاماسب نامه جاماسب حکیم شاگرد زردشت از قول وی خبر می دهد که پیش از ظهور سوشیانس (نجات دهنده دنیا) پیمان