پایان نامه ارشد درباره 
فنوتیپ، کننده‌ای، سلول‌ها، انکوژن‌ها

پایان نامه ارشد درباره فنوتیپ، کننده‌ای، سلول‌ها، انکوژن‌ها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

تمایل به تهاجم و متاستاز. به نظر می‌رسد، که پدیده مهم پیشرفت نشان دهنده ناپایداری ژنوم سلول‌های توموری است. محتمل به نظر می رسد که ایجاد جهش در ژن‌های مخصوص ترمیم DNA در این پدیده دخالت داشته باشد و فنوتیپ جهش کننده‌ای را به وجود آورد. فعال ساختن تعداد بیشتری از انکوژن‌ها نیز ممکن است در این پدیده دخالت داشته باشند. سلول‌ها

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های آمده-، زردشتیان، حجه، العسکری