پایان نامه با واژه های کلیدی غذا،، پوشاک،، مسکن،آموزش،، تفریح،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

اقتصادی و اجتماعی بشری نیز همگی در پی رساندن بشر به وضع مطلوب زندگی بوده اند. اقتصاد سرمایه داری، متمرکز و… به دنبال حداکثر کارایی برای زندگی بوده اند و در نهایت خود را آنگونه تعدیل نموده اند که حق داشتن حداقل های غذا، پوشاک، مسکن،آموزش، تفریح، بهداشت و درمان و … برای همگان امروزه اصلی پذیرفتنی شده است. در این میان تأمین کا