پایان نامه با کلید واژه های 
آخرالزمان

پایان نامه با کلید واژه های آخرالزمان

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

آخرین پسر زردشتاست [از نژاد زردشت] آخرین آفریده خداوند می پندارند و از پیدایش کیومرث تا آخرالزمان را دوازده هزار سال دانسته اند، که در آغاز هر یک از هزاره های یازدهمین دو تن از پسران زردشت ظهور خواهند کرد و در آخر دوازدهمین هزاره پسر سومی زردشت یعنی سوشیانس پدیده گشته، جهان را نو خواهند نمود. درکتاب یسنا، فصل۲۶، فقره ۱۰ آمده است:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردبوروکراسی، جامعه مدنی، توسعه اقتصادی