پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

استان زنجان ” با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي، با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمينه اشتغال بيشترين تأثير را در تثبيت شغل قبلي زنان دريافت کننده وام داشته است. و هم چنين تحليل همبستگي بين اشتغال و متغير هاي مستقل نشان داد که ميان ميزان تحصيلات زنان و ميزان تحصيلات مردان نسبت به دريافت وام در سطح 1% رابطه معني داري وجود دارد.
مهدي چراغي در سال 1390 در پايان نامه خود به عنوان ” تبيين اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکي جهت دستيابي به توسعه روستايي در دهستان غني بيگلو ” باروش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي، پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، اعتبارات خرد کميته امداد بر توانمندسازي اقتصادي گرو هاي هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازي مسکن هم نتوانسته است، بهبود کيفيت زندگي روستائيان را در چهار بعد اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و زيست محيطي به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزي، نتايج تحقيق نشان مي دهد، 84 درصد از کشاورزان دريافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غير از کشاورزي مصرف کرده اند. در ميان 15 عامل مورد بررسي، کمبود درآمد کشاورزان مهمترين عامل اين فرايند شناخته شد.
پيمان حسيني در سال 1392 در پايان نامه خود به عنوان ” تأثير صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي بر بهبود درآمد خانوار روستايي استان کردستان ” با روش توصيفي ـ تحليلي ، روش گردآوري کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي ، با هدف بررسي تأثير صندوق اعتبارات خرد بر افزايش توليدات صنايع روستايي صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد از بين متغير هاي مختلف، سن، وضعيت تأهل، تحصيلات، تحصيلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضويت بيشترين تأثير را تحصيلات همسر و مدت زمان عضويت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنين نتايج تجزيه و تحليل نشان مي دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي به ميزان نسبتاً زيادي بر اشتغال و افزايش درآمد خانوار روستايي تأثير گذار است.
افتخاري و همکاران در سال 1385، در مقاله اي با عنوان ” ارزيابي آثار اعتبارات خرد بانکي در توسعه کشاورزي” با مطالعه موردي تعاوني هاي خود جوش روستايي شهرستان خدابنده، به بررسي آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزي در قالب پرداخت گروهي، در طرح هاي تأمين آب براي توسعه فعاليت هاي کشاورزي، در بين سالهاي 1384 تا 1374 در مناطق روستايي شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقيق در اين مطالعه مبتني بر پانل گذشته نگر است. در گردآوري اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوري استفاده شده است. نتايج تجزيه و تحليل متغير ها با روش کمي نشان مي دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزي توانسته است در توسعه کشاورزي منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداري5 % درصد نقش ايفا کند.
حسن زاده و قويدل در سال 1384 ، در مقاله اي با عنوان “چالش هاي تأمين مالي خرد روستايي در ايران، مقايسه تطبيقي صندوق هاي قرض الحسنه روستايي و گرامين بانک بنگلادش” با روش تحقيق تحليلي، روش تجزيه ـ تحليل کيفي، روش گرد آوري اطلاعات کتابخانه اي، با مقايسه نسبت هاي نفوذ پذيري، خود کفايي مالي، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالي ياد شده سعي در ارائه راهکار مناسبي براي رفع مشکلات تأمين مالي خرد در روستاهاي ايران دارد. هدف اين تحقيق شناخت مزايا و معايب هر کدام و ارائه يک الگوي کاربردي و پيشنهادي براي ايران است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، شاخص هاي نفوذ پذيري، خودکفايي مالي و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي در ايران به روستاييان کمتر از بانک گرامين بنگلادش مي باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در مقاله اي با عنوان ” بررسي آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابري هاي درآمدي” با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي، روش تجزيه ـ تحليل کمي، ضمن ارائه تعاريف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابري، تاًثير اعتبارات خرد اعطايي در سال هاي اخير بر کاهش فقر و افزايش درآمد سرانه ميان استان ها را بررسي کرده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و براي سال هاي 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغير نسبت تسهيلات قرض الحسنه به کل تسهيلات، تاثير اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدي و عرب مازاردر سال 1384، با مقاله اي با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازي زنان روستايي تجربه بانک کشاورزي با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زينب (س) قرار داشته و بين سال هاي 1377و1381 براي انجام فعاليت هاي توليدي از بانک کشاورزي تسهيلات قرض الحسنه دريافت کرده اند پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، مبلغ هر فقره از تسهيلات اعطايي بايد افزايش يابد چرا که ايجاد اشتغال پايدار با مبلغ فعلي (ميانگين65/2ميليون ريال) ، تا حدي مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زينب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پيدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند اين طرح تا حدي موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثير طرح را بر زندگي خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پيدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پايان نامه خود تحت عنوان زنان روستايي و اعتبارات خرد در غنا با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه و تحليل کمي و کيفي، به اين نتيجه رسيده است که فعاليت اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي اين طور نشان مي دهد که زنان روستايي در زمينه هاي مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولي هنوز چالش هايي از قبيل دين و ساير عوامل اجتماعي و فرهنگي و سطوح پايين سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شيالي ( Xiali) در سال 2010، طي مطالعه خود تحت عنوان ارزيابي اثرات وام هاي خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستايي چين با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه و تحليل کمي و کيفي، به اين نتيجه رسيده است که اين وام ها توانسته است به طور قابل توجهي به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزايش درآمدشان داشته باشد و تأثير قابل توجهي در ابعاد مختلف توانمندسازي زنان روستايي اعم از امنيت اقتصاد( مديريت مالي )، مسائل اجتماعي داشته باشد.
ماريانا کيم ( Mariana kim) در سال 2013، در پايان نامه خود تحت عنوان استراتژي هاي اقتصادي براي کاهش فقر مناطق روستايي برمه با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني ، استفاده از روش تجزيه و تحليل کمي و کيفي، به بررسي مقايسه اي جايگزيني مداخلات، براي افزايش دسترسي روستاييان به سرمايه پرداخته است. در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است که نزديک به 85 درصد مناطق روستايي برمه در فقر به سر مي برند و دو عامل کليدي فقر در مناطق روستايي برمه 1 ـ پايين بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکيت زمين توسط روستاييان و جمعيت بالا توضيح داده است و بيان مي کند که عدم مالکيت زمين توسط روستاييان دسترسي آنان را به منابع اعتباري محدود مي سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطاي اعتبارات و نظارت ، آموزش هاي لازم به روستاييان فقير مي تواند باعث توانمند سازي جامعه روستايي برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقيق
تحليل و شناسايي تاًثير اعتبارات خرد(وام هاي خود اشتغالي) بر ايجاد اشتغال در روستاييان منطقه
شناسايي و بررسي شغل هاي ايجاد شده بعد از دريافت وام
بررسي تأثير اعتبارات خرد(وام هاي خود اشتغالي ) در تثبيت مشاغل دائمي در مناطق روستايي
تحليل تأثير اعتبارات خرد بر توانمند سازي روستاييان
1 ـ 5 ـ فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مي باشد:
1ـ بين ميزان تحصيلات و موفقيت ايجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بين ميزان مبلغ وام خود اشتغالي و ايجاد مشاغل در مناطق روستايي رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دريافت کنندگان وام تفاوت معناداري بين اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسي تحقيق
روش شناسي به دو معني به کار مي رود: 1 ـ بررسي روش هاي پژوهشي علمي 2 ـ مجموع روش هاي هر علم. در معني اول وسيله اي است که هر پژوهشگر را از گمراهي و کج انديشي باز مي دارد و او در را رسيدن به حقيقت ياري مي دهد، در اين معني روش شناسي به معناي معرفت شناسي و شناخت علم است. در معناي دوم روش شناسي شامل گفتمان در بعضي از روش ها است، يعني گفتمان درباره بسندگي و مناسبت تلفبق با ترکيب ويژه اي از اصول و رويه هاي پژوهشي از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماري و . . . است( ميرزايي، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمي پيام ها و هدفهاي علم با روش شناسي صحيح انجام مي شود. روش شناسي، يک نوع فلسفه و بينش است که در راه قوام روش ها به کار مي رود( فدايي و خليلي، 1386، 113).
روش شناسي تحقيق حاضر به صورت قانون گرايي مي باشد. در رهيافت قانون گرايي منطق تبيين قياسي ـ قانوني حاکم است. در اين تبيين نقش محوري را قانون علمي ايفا مي کند. در تبيين قانوني ابتدا يک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانين کلي جستجو مي شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقي از آن قوانين استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر نوع کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي ـ تحليلي مي باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوري اطلاعات
روش ها و ابزار گردآوري اطلاعات در تحقيق حاضر شامل روش هاي کتابخانه اي و ميداني مي باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه اي
در روش کتاب خانه اي با فيش برداري از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشريات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اينترنت و استفاده از نقشه هاي توپو گرافي و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نياز استخراج، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش ميداني
اين روش در تحقيق حاضر شامل ابزارهاي پرسش نامه ( طيفي، ترکيبي، وزني، ) مشاهده ( علني، و غير علني، غير مشارکتي، فردي) و مصاحبه ( نامنظم و هدايت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامه
يکي از روش هاي رايج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقيم پرسشنامه مي باشد. در پرسش نامه تحقيق حاضر سوالات در مقياس هاي مختلف اسمي ، ترتيبي، فاصله اي و نسبتي است. در اين پرسش نامه به بررسي ويژگي هاي جميتي خانوارها، نوع فعاليت اقتصادي خانوارها ، وضعيت برخورداري از امکانات خانوارها، بررسي ويژگي اعتبارات دريافتي از قبيل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
براي اعتبار و روايي پرسشنامه، براي رفع ابهام ابتدا به تأييد استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوي چند تن از اساتيد در خصوص مفاهيم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و نظرات و ايرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهايت پرسش نامه نهايي تدوين گرديد.
جهت تعيين پايايي ضريب اعتبار پرسش نامه هاي تحقيق حاضر، پس از تکميل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبه
در تحقيق حاضر جهت تکميل اطلاعات مورد نياز از روش مصاحبه