پایان نامه با کلید واژه های
سطح معنادار

پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

بالاترين اثرات را به خود اختصاص داده اند.
بررسي نقش وام هاي خود اشتغالي بر توانمندسازي اقتصادي وام گيرندگان بر اساس آزمون t تک نمونه اي، تأثير گذاري وام هاي دريافتي بر توانمند سازي اقتصادي را نشان مي دهد که تأثير مثبت و معناداري داشته است. زيق آزمون اسپرمن، رابطه بين ميزان وام هاي خوداشتغالي و افزايش توان توليدي و سرمايه گذاري، ارتقاي مهارت، افزايش درآمد، نثبيت شغل، کسب درآمد، کاهش بيکاري، ثبات درآمد و تنوع شغل معنادار و مثبت است.
طبق اين آزمون و هدف تحقيق که بررسي تأثير وام هاي خود اشتغالي در تثبيت مشاغل در مناطق روستايي بوده است، نشان مي دهد که وام هاي خود اشتغالي بر تثبيت مشاغل افراد در مناطق روستايي با سطح معناداري ۰۰۰/۰ نشان دهنده رابطه مثبت اين دو مؤلفه است.
يکي از راههاي موفقيت وام هاي خود اشتغالي نظارت مسؤلين بعد از پرداخت اعتبارات به متقاضيان است، که طبق نتايج بدست آمده ۳۱/۵۰ درصد مسؤلين در طي دو مرحله بر روند ايجاد شغل توسط وام گيرندگان نظارت داشته اند. يکي از راه حل هاي پيشنهاد شده توسط نظرات وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي بهتر وام ها، نظارت بيشتر مسؤلين بر طي مصرف وام است که بيش از ۱/۲۴ درصد افراد اين پيشنهاد را ارائه داده اند، ۱/۵۸ درصد از افراد وام گيرنده افزايش سطح تسهيلات براي هر متقاضي را يکي از راه حل هاي افزايش کارايي وام ها بيان کرده اند.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره جوشکاری، معضلی، غیرهمجنس،