پایان نامه با کلید واژگان استان خوزستان، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، موانع توسعه

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

گيري از بعد رفتاري به شرح زير مي باشد:
* عدم وجود اجبار و الزام به استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت
* کمبود تجربه مديران و نبودن نظام شايسته سالاري مناسب در انتصابات مديران و کارکنان
* عدم برنامه ريزي و کنترل
* عدم گرايش به روحيه همبستگي گروهي
* عدم توجه به ايجاد سيستم‌‌هاي انگيزش رفتاري، تشويق، تنبيه

1. عدم توجه به ايجاد سيستم‌‌هاي انگيزش رفتاري، تشويق، تنبيه
حالتي دروني که انسان را به انجام فعاليت خاصي ترغيب مي کند، انگيزش ناميده مي شود. برخي از صاحب نظران انگيزه را همان نياز، خواسته، تمايل يا نيروي دروني مي دانند که افراد را براي انجام کار راغب مي سازد. برخي نيز انگيزه را باعث و علت رفتار انسان مي دانند و معتقدند که هر عملي که فرد انجام مي دهد، در اثر وجود انگيزه يا نيازي است که محرک وي براي انجام آن عمل است (رضائيان، 1385). در تشکيل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفي نقش دارند که يکي از مهم ترين اين منابع نيروي انساني است که بدون شک در جهت نيل به اهداف و خواسته هاي سازمان نقش تعيين کننده اي دارد. اگر عامل نيروي انساني حذف شود، آن چه مي ماند به خودي خود قابل استفاده نخواهد بود و آن چه نيروي انساني را تقويت مي کند تا در جهت برنامه هاي سازمان حرکت کند، عامل انگيزه است.
اصولاً افراد متخصص از افراد غيرحرفه‌اي متفاوتند. آن ها نسبت به سازمان ‌ها با توجه به رشته تخصصي خود در بلندمدت احساس تعهد شديدي مي‌نمايند (وفاداري آنان بيشتر به حرفه است، در مقايسه با وفاداري به كارفرما). براي برنامه‌ريزي‌هاي جديد و به روز بودن بايد مرتب آموزش‌هاي جديدي را فرا‌ گيرند. تعهد به حرفه يا تخصص بدين معني است كه فرد متخصص كار هفتگي خود را پنج روز و روزانه بين هشت صبح تا پنج بعد‌ازظهر مي‌داند، بنابر‌اين چه چيز موجب افزايش انگيزه كاركنان متخصص و حرفه‌ايي مي‌شود؟ افراد متخصص به پديده همياري و كمك به ديگران ارزش زيادي مي‌دهند. آن ها مي‌خواهند كه ديگران هم مانند آنان بيانديشند و براي جنبه‌هايي اهميت قائل شوند كه آن ها به آن اهميت مي‌دهند. اين امر در مورد همه افراد متخصص صادق است، زيرا آن ها بيشتر به كار توجه مي‌كنند و آن را در كانون و مركز علاقه و زندگي خود قرار مي‌دهند. بنابر‌اين اگر كسي بخواهد موجبات انگيزش افراد متخصص را فراهم آورد، بايد به اين ديدگاه ها توجه نمايد و همواره اين افراد را به انجام طرح‌هايي گماشت كه چالش گر يا هم آورد طلب باشد، به آنان آزادي و استقلال عمل زيادي داد تا آن طور كه خود صلاح مي‌دانند كار را سازماندهي نمايند و برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري را به ميل خود بهبود و افزايش دهند. از طريق فراهم آوردن وسايل و فرصت‌هايي به منظور افزايش اطلاعات (تشكيل كارگاه راه اندازي همايش و آموزش‌هاي ويژه) مي‌توان آنان را به پاداش‌هاي مورد نظر خود رسانيد (طالب نيا، 1384).
پاداش ها و تشويقات جهت افزايش انگيزش نيروي انساني است و در صورتي که به درستي اعمال نشود، منجر به کاهش انگيزه در نيروي انساني شده و نتيجه عکس خواهد داشت.

2. عدم گرايش به روحيه همبستگي گروهي
در كليه شركت‌هايي كه فاقد انسجام لازم همبستگي باشند دير يا زود شركت‌ها با مشكل جدي مواجه خواهند شد، به خصوص در شرايط رقابتي و زماني كه شركت از نظر سود‌دهي وضعيت خوبي ندارند اين وضعيت بحراني‌تر است، لذا كنترل عمليات و وظايف با مشكل جدي مواجه خواهد شد (مام بيگي، 1380).
كار گروهي موجب افزايش بازدهي و توليد مي‌شود و موجب هم افزايي و بهبود فعاليت سازمان مي‌شود. ايجاد همبستگي و كار‌گروهي موجب افزايش رضايت شغلي مي‌شود. افراد نياز به روابط اجتماعي دارند و كار گروهي موجب افزايش روابط متقابل افراد مي‌شود و از عضويت در گروهي كه در آن مشغول هستند احساس رضايت مي‌كنند. اين احساس رضايت موجب كاهش تنش و لذت بردن از كار مي‌شود و موجب سهولت دسترسي به تحقق هدف مي‌شوند. از طرف ديگر به علت احساس تعهد نسبت به گروه، هدف‌هاي فردي را فداي هدف هاي گروهي مي‌كنند (رابينز، 1378). در استفاده ي مؤثر از اطلاعات حسابداري توسط مديران به اين شاخص بايد توجه شود.

2 ـ 3 پيشينه تحقيق
در اين قسمت ابتدا به مرور تحقيقات داخلي انجام شده در رابطه با متغيرهاي اصلي تحقيق پرداخته و سپس تحقيقات خارجي انجام شده در اين زمينه بررسي شده است. در نهايت جدول جمع بندي سوابق تحقيق ارائه شده است.

2 ـ 3 ـ 1 مرور تحقيقات داخلي
خواجوي (1389) به بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داده منابع انساني، استراتژي هاي مديريتي و مشخصات فني سيستم هاي اطلاعات حسابداري به ترتيب داراي بيشترين تأثير بوده است. از ميان عوامل فرعي مطرح شده نيز دانش و درك كاربران از سيستم هاي اطلاعات حسابداري، تجربه قبلي پرسنل، مشاركت كاربران، تعهد و التزام مديريت، مديريت پروژه، مقاومت كاربران در برابر تغيير، كيفيت آموزش، بودجه زماني، انعطاف پذيري سيستم با نيازهاي سازمان و زير ساخت مناسب سخت افزاري به ترتيب داراي بيشترين تأثير در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري بودند.
ترابي (1388) در صدد پاسخگويي با اين سؤال بود كه آيا مديران واحدهاي توليدي در استان چهارمحال و بختياري نيز به اطلاعات حسابداري صنعتي ت
وجه و عنايت مي نمايند؟ هدف از اين تحقيق بررسي ميزان سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي در فرايند تصميم گيري مديران استان چهارمحال و بختياري بود. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد اطلاعات سيستم حسابداري صنعتي مورد توجه مديران بوده و نيازهاي اطلاعاتي آن ها را تأمين نموده است.
رمضاني (1386) به بررسي تأثير اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري هاي مديران بانک ها پرداخته است. نتايج فرضيات مورد بررسي نشانگر وجود ارتباط معني داري بين صورت هاي مالي و نوع تسهيلات واگذاري بانک ها و عدم وجود ارتباط معني دار بين اطلاعات حسابداري و سقف تسهيلات اعطايي بانک ها، اطلاعات حسابداري و گيرنده ي تسهيلات اعطايي بانک ها و ديدگاه مديران داراي تحصيلات پايين تر از کارشناسي، کارشناسي و بالاتر از کارشناسي در خصوص کفايت محتواي اطلاعات حسابداري بانک ها بوده است.
عرب مازار يزدي (1386) در مقاله اي تحت عنوان دلايل موفقيت و شكست در پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري معتقد بوده كه پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ها با مشكلات زياد و نرخ بالاي شكست روبرو است. برخي از مشكلات ناشي از نوع فناوري مورد استفاده در سيستم هاست . اما بسياري از آن ها به مديريت و سازمان مربوط بوده است.
سجادي (1385) در مقاله اي تحت عنوان شناسايي موانع توسعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري رايانه اي در شركت هاي توليدي استان خوزستان موانع موجود را چنين بر شمرده اند:
عدم آگاهي مديران از اطلاعات مالي در تصميمات مديريتي و راهبردي، فقدان توانمندي ها و قابليت هاي بالاي فناوري هاي اطلاعاتي نوين مديران، پايين بودن دانش دانشگاهي و حرفه اي در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري حسابداران، عدم آگاهي لازم و كافي در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري متخصصان سيستم هاي رايانه اي .
تهراني (1385) علاوه بر اطلاعات حسابداري، به ارزيابي ميزان اتكاء سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، به اطلاعات غيرحسابداري در تصميمات سرمايه گذاري پرداخته است. نتايج آزمون نشان داده كه اطلاعات غيرحسابداري مانند نوع مديريت، مسائل سياسي و اقتصادي داخلي و بين المللي، حجم فروش و نوع صنعت تأثير بيشتري از اطلاعات حسابداري بر تصميمات سرمايه گذاران داشته و توجه به اطلاعات حسابداري در رتبه پايين تري قرار داشته است.
طالب نيا (1384) به بررسي عوامل مؤثر بر عدم استفاده ي مديران در تصميم‌گيري از اطلاعات حسابداري مديريت از قبيل عوامل رفتاري، فرهنگي و فني پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داده بيشترين علل عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت به ترتيب اولويت عوامل رفتاري و فرهنگي و فني بوده است. لذا زماني مديران از اطلاعات حسابداري مديريت مي‌توانند به طور مؤثر در برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري استفاده نمايند كه آشنايي با عوامل فني از قبيل آگاهي با مفاهيم و كاربردهاي حسابداري مديريت داشته باشند و همچنين تلاش نمايند كه تأثير منفي عوامل رفتاري و فرهنگي در استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت را به حداقل برسانند.
الهي و شكري (1384) در مقاله ي تاثير سيستم اطلاعاتي حسابداري بر تصميم گيري استفاده کنندگان نتيجه گرفته اند که با گذشت زمان قطعاً گزارشگري ها و افشاگري هاي جامع حسابداري و مالي نيز بايد با تغييرات سريعي که در دنياي تجاري ايجاد شده است همگام شود و بايد يك چارچوب تحليلي قابل اعتماد براي پيش بيني و با پاسخگويي به نيازهاي استفاده کنندگان ايجاد شود تا اطمينان پيدا کنيم که اطلاعات با کيفيت بالا، در زمان تعيين شده و به موقع در دست استفاده کنندگان قرار مي گيرد.
خوش طينت (1383) به بررسي اين موضوع پرداخته است که اگر اطلاعات حسابداري اجتماعي در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد در تصميم گيري آن ها مؤثر خواهد بود يا خير؟ و در صورتي که جواب مثبت است، ميزان اين تأثير را برآورد و مشخص کنيم. يافته هاي تحقيق نشان داده است که گزارشگري اطلاعات حسابداري اجتماعي، تأثيري بين 26 تا 38 درصد در تصميمات سرمايه گذاران گذاشته است. به عبارت ديگر مي توان گفت که اطلاعات حسابداري اجتماعي در تصميمات سرمايه گذاري افراد مؤثر است، اما ميزان اين تأثير چندان قابل توجه نيست.
مهدي فرد (1382) به بررسي نحوه ي کاربرد اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مربوط به سرمايه گذاري صنعت بيمه با استفاده از روش مقداري پرداخته است. نتايج مطالعه نشان داده مؤسسات بيمه به هنگام سرمايه گذاري در شرکت ها، اطلاعات حسابداري را در مدل تصميم گيري خود لحاظ کرده اند.
دستگير و همکاران (1382) در مقاله ي بررسي تأثير ويژگي هاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران: مورد گروه بهمن نتيجه گيري نموده اند که سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديريت تأثير داشته است. همچنين نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود AIS گروه بهمن نشان داده که اين سيستم اطلاعات مورد نياز مديران را جهت تصميم گيري فراهم نساخته است.
سجادي و رزاقي (1381) در مقاله ي بررسي خصوصيات سيستم هاي حسابداري صنايع استان خوزستان نتيجه گرفته اند که در واحدهاي مذکور، از ميان خصوصيات مطرح شده، روش هزينه يابي واقعي، هزينه يابي جذبي، ميانگين موزون براي ارزيابي موجودي ها، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و گزارشگري ميان دوره اي استفاده شده است.
بهرام فر و رسولي (1377) در مقاله ي ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري مديريت و
نقش آن در تصميم گيري مديريت نشان داده اند که اگر اطلاعات حسابداري داراي کيفيت لازم باشد، مديريت در تصميم گيري هاي خود از آن استفاده مي کند.
عرب مازار يزدي (1373) در مقاله اي تحت عنوان ضرورت بازنگري جايگاه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در آموزش و حرفه حسابداري نتيجه گيري نموده است که در سازمان هاي ايراني معمولاً با سيستم هاي اطلاعاتي بيماري سر و كار داشته كه گاه دست و پا گير و آزار دهنده شده اند و كمك اثربخشي به تصميم گيري هاي اداره كنندگان سازمان ها نکرده و راه كار مناسب را در اين ارتباط پيشرفت تكنولوژي داده پردازي عنوان نموده اند .
بدري (1372) در مطالعه اي تحت عنوان اطلاعات حسابداري و تصميم گيري چند فرضيه رفتاري در تبيين ارتباط بين سيستم هاي حسابداري، اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان بيان کرده اند که:
1. اگر اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود، هرگونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم مؤثر نخواهد بود.
2. هر گاه اطلاعات غيرحسابداري نيز در دسترس باشد، آن گاه مفهوم و جايگاه ذهني اطلاعات حسابداري (در نظر تصميم گيرنده) بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات غيرحسابداري) در فرآيند تصميم گيري مؤثر خواهد بود.
3. وجود ساير اطلاعات در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري توسط يک تصميم گيرنده در فرآيند تصميم، عامل تعيين کننده مهمي خواهد بود.

2 ـ 3 ـ 2 مرور تحقيقات خارجي
الربيعي14 (2012) در مطالعه اي تحت عنوان تأثير سيستم اطلاعات حسابداري در برنامه ريزي، کنترل و فرايند تصميم گيري در هتل هاي جده پور معتقد بوده است که اطلاعات حسابداري به ويژه در فعاليت هاي مديريتي زماني که عدم قطعيت به خطر پيامدهاي که در اثر اعمال ناخواسته کنش افراد ايجاد مي شود، بسيار مفيد بوده است.
گرانده و همکاران (2011) در مقاله اي با عنوان تأثير سيستم هاي اطلاعات حسابداري بر ارزيابي عملکرد شرکت هاي با اندازه متوسط و کوچک SME اسپانيا درصدد بررسي ارتباط پياده سازي بهينه AIS با متغيرهاي ROA و ROE و بهره وري بوده اند. نتايج تحقيق حاکي از ارتباط معنادار نسبت هاي سودآوري (ROA و ROE) با AIS و عدم ارتباط معنادار بهره وري با AIS بوده است.
الوان15 (2011) به بررسي استفاده از اطلاعات حسابداري در تصميم گيري پرداخته است. هدف از اين مطالعه مشخص نمودن اهميت اطلاعات حسابداري در تصميم گيري بوده است تا با استفاده از آن عوامل مورد نياز مديران براي تشخيص تصميمات مديريتي شرکت مشخص شود. نتايج تحقيق نشان داده بين دامنه استفاده از اطلاعات حسابداري در تصميم گيري و تصميم گيري در صورتي که اطلاعات صحيح باشد، رابطه ي مثبت وجود داشته است. وجود خطا در اطلاعات منجر به خطا در تعيين منابع شرکت گرديده است.
هيدهاس16 (2008) در مطالعه اي تحت عنوان نقش اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري در آلمان نشان داده که شرايط محيطي در مقايسه با جنبه هاي فني اطلاعات حسابداري، تأثير بسيار بيشتري در تصميم گيري مديران داشته است.
اسماعيل و كينگ (2007) در مقاله اي تحت عنوان عوامل تأثير و نفوذ تطابق سيستم هاي اطلاعات حسابداري در شرکت هاي کوچک ومتوسط توليدي در کشور مالزي، بر تطابق ميان درخواست ها براي اطلاعات حسابداري (درخواست هاي AIS) و ظرفيت سيستم حسابداري (ظرفيت AIS) براي توليد اطلاعات در قالب مفهوم خاص شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط در کشور مالزي، تمرکز نموده اند. يافته