پایان نامه درمورد 
کاتد،، (ب-۶)، ۵/۲، (ب-۷)

پایان نامه درمورد کاتد،، (ب-۶)، ۵/۲، (ب-۷)

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

برابر ۴ بار ۹۷
شکل (ب-۴) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵/۳ بار ۹۸
شکل (ب-۵) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۳ بار ۹۹
شکل (ب-۶) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵/۲ بار ۱۰۰
شکل (ب-۷) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد عقب ماندگی