پایان نامه درمورد MATLAB، ۷۸، ۷۳، ۶-۲

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

لینک شده با MATLAB Simulink ۶۳
۵-۳ تاثیر دما بر عملکرد پیل سوختی ۶۵
۵-۴ تاثیر فشار بر عملکرد پیل سوختی ۶۶
۵-۵ اهمیت فشار آند نسبت به فشار کاتد ۶۷
۵-۶ نمودارهای سه بعدی دما-فشار ۷۰
فصل ششم: ۷۲
۶-۱ نتیجه گیری ۷۳
۶-۲ پیشنهادات ۷۴
فهرست مراجع ۷۵
پیوست الف ۷۸
برنامه MATLAB لینک شده با MATLAB SIMULINK ۷۸
پیوست ب ۸۴
جداول