پایان نامه رایگان با موضوع 
تفلونی، میله‌ی، می‌گردید، ۲-۱).

پایان نامه رایگان با موضوع تفلونی، میله‌ی، می‌گردید، ۲-۱).

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

حاوی مقدار ثابتی از استاندارد داخلی در انتهای میله‌ی تفلونی قرار می‌گرفت و میله‌ی تفلونی به محلول آبی در حال چرخش که حاوی آنالیت بود وارد می‌شد. بعد از اتمام استخراج، میله تفلونی از محلول آبی بیرون کشیده شده و ۱ از فاز آلی برای آنالیز به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق می‌گردید (شکل ۲-۱).

شکل (۲-۱). نمای جانبی از سیستم

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره دارند؛، امیدوار، دودمان،