پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

های اصلی این مطالعه نشان می دهد که اعتبارات خرد موجب افزایش اشتغال برای خانوارها شده است. و لذا در این تحقیق از الگوی زیر به بررسی تاثیر اعتبارات خرد بر اشتغال در شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.
مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:
Y= α+ β1X1+β2X2+β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ε
که در آن:
Y: اشتغال