پایان نامه رایگان درباره
اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان

پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

های اصلی این مطالعه نشان می دهد که اعتبارات خرد موجب افزایش اشتغال برای خانوارها شده است. و لذا در این تحقیق از الگوی زیر به بررسی تاثیر اعتبارات خرد بر اشتغال در شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.
مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:
Y= α+ β۱X1+β۲X2+β۳X3+ β۴X4+ β۵X5+ β۶X6+ β۷X7+ε
که در آن:
Y: اشتغال

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهشهر پایدار، سبک زندگی، پایداری شهری، توسعه پایدار