پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

فصل دوم: مباني نظري
مقدمه 16
2 ـ 1 ـ معاني و مفاهيم اشتغال و خود اشتغالي 16
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالي 16
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصيلات در توسعه خود اشتغالي 18
2 ـ 2 ـ نظريات و تئوري هاي مربوط به اشتغال 19
2 ـ 2 ـ 1 ـ نظريه اقتصاددانان کلاسيک 19
2 ـ 2 ـ 2 ـ نظريه کينز 19
2 ـ 2 ـ 3 ـ نظريه نئوکلاسيک ها 19
2 ـ 2 ـ 4 ـ نظريه مزد کارايي: 20
2 ـ 2 ـ 5 ـ نظريه داخلي ها ـ خارجي ها 20
2 ـ 2 ـ 6 ـ نظريه تودارو 20
2ـ3 ـ معاني و مفاهيم اعتبارات خرد 20
2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستايي 23
2ـ3ـ2 ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر 25
2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت هاي روستايي 28
2 ـ 4 ـ ديدگاههاي موجود درباره اعتبارات خرد روستايي 30
2 ـ 4 ـ 1 ـ نظريه توسعه همه جانبه ( يکپارچه ) روستايي 30
2 ـ 4 ـ 2 ـ ديدگاه بازار گرا 31
2 ـ 4 ـ 3 ـ ديدگاه دولت گرا 31
2 ـ 4 ـ 4 ـ ديد گاه جامعه گرا 32
2 ـ 4 ـ 5ـ رويکرد سنتي تأمين مالي روستايي 32
2 ـ4 ـ 6 ـ رويکرد جديد تأمين مالي روستايي 33
2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستايي 33
2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمي 34
2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غير رسمي 35
2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازي روستاييان 35
2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش 36
2 ـ 6 ـ 2 ـ چين 37
2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان 37
2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمريکاي لاتين و کانادا 38
2 ـ 7 ـ تاريخچه اعتبارات خرد در ايران 39
2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستايي در ايران 40
2 ـ 9 ـ نتيجه گيري فصل دوم 40
فصل سوم : ويژگيهاي جغرافيايي واقتصادي منطقه
3 ـ 1 ـ ويژگي هاي طبيعي شهرستان لنگرود 45
3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعيت جغرافيايي 45
3ـ 1 ـ 2 ـ زمين شناسي 56
3 ـ 1 ـ 3 ـ زمين شناسي اقتصادي 56
3 ـ 1 ـ 4 ـ آب وهوا 57
3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگي 58
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ درجه حرارت 60
3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت نسبي 64
3 ـ 1 ـ4 ـ 4 باد 66
3 ـ 1ـ 4 ـ 5 ـ تعداد روزهاي يخبندان 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ توپوگرافي 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ ناحيه جلگه اي 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ نواحي کوهپايه اي 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ نواحي کوهستاني 67
3 ـ 1 ـ 6 ـ خاک شهرستان لنگرود 68
3 ـ 1 ـ 7 ـ پوشش گياهي: 69
3 ـ 1 ـ 8 ـ جنگل 70
3 ـ 1 ـ 9 ـ مراتع( چمنزار) 70
3 ـ 1 ـ 10 ـ محيط زيست 71
3 ـ 1 ـ 11 ـ رودخانه ها: 71
3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود 72
3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکيلي رود 72
3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان 73
3 ـ 2 ـ ويژگي هاي انساني 74
3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعيت و سکونتگاه 74
3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعيت برخورداري دهستانهاي منطقه از امکانات و خدمات 79
3 ـ 3ـ بررسي خصوصيات اقتصادي شهرستان 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ صنعت 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ اقتصاد صنعت و معدن 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ توليدات صنعتي 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ معدن 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ ناحيه صنعتي اطاقور 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ شهرک صنعتي لنگرود 83
3 ـ3 ـ 2 ـ صنايع روستايي 84
3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ صنايع روستايي دهستان چاف 85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صنايع روستايي دهستان ديوشل 85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ صنايع روستايي دهستان گل سفيد 86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ صنايع روستايي دهستان اطاقور 86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ صنايع روستايي دهستان لات و ليل 87
3 ـ 3 ـ 2 ـ 6 ـ صنايع روستايي دهستان درياسر 88
3 ـ 3 ـ 2 ـ 7 ـ صنايع روستايي دهستان مريدان 88
3ـ 3 ـ 3 ـ صنايع دستي 89
3 ـ 4 ـ کشاورزي 89
3 ـ 4 ـ 1 ـ کشاورزي دهستان چاف 90
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ کشاورزي دهستان ديوشل 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ کشاورزي دهستان گل سفيد 91
3 ـ 4ـ 1 ـ 3 ـ کشاورزي دهستان اطاقور 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزي دهستان لات و ليل 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ کشاورزي دهستان درياسر 92
3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزي دهستان مريدان 92
3 ـ 4 ـ 2 ـ برنجکاري 95
3 ـ5 ـ دام، طيور و ساير محصولات 97
3 ـ 5 ـ 1 ـ صيد و صيادي: 98
3 ـ 6 ـ خطوط ارتباطي: 99
3 ـ 7 ـ نتيجه گيري فصل سوم 99
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها واطلاعات
مقدمه 102
4 ـ 1 ـ وام هاي خود اشتغالي 102
4 ـ 1 ـ 2 ـ ويژگي هاي فردي 104
4 ـ 1 ـ 3 ـ وضعيت تأهل 105
4 ـ 1 ـ 5 ـ سواد 105
4 ـ 1 ـ 6 ـ وضعيت برخورداري از امکانات افراد وام گيردنده 107
4 ـ 1 ـ 7 ـ وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام 107
4 ـ 1 ـ 8 ـ محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام 108
4 ـ 1 ـ 9 ـ نوع محصولات دريافت کنندگان وام 109
4 ـ 1 ـ 10 ـ مساحت باغات دريافت کنندگان وام 110
4 ـ 1 ـ 11 ـ تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام 110
4 ـ 1 ـ 12 ـ تعداد دام نگهداري شده توسط دريافت کننده گان وام 111
4 ـ 1 ـ 13 ـ تعداد طيور نگهداري شده توسط دريافت کنندگان وام 111
4 ـ 2 ـ سال اخذ وام 112
4 ـ 2 ـ 1 ـ ميزان وام دريافتي 112
4 ـ 2 ـ2 ـ تعداد افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند 114
4 ـ 3 ـ اشتغال 115
4 ـ 3 ـ 1 ـ وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام 115
4 ـ 3 ـ 2ـ انواع مشاغل ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام 117
4 ـ 3 ـ 3 ـ افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 120
4 ـ 3 ـ 4 ـ ميزان توسعه شغل افراد دريافت کننده وام 121
4 ـ 4 ـ مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان 123
4 ـ 5 ـ نظرات دريافت کنندگان وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل 124
4 ـ 6 ـ افرادي که وام هاي دريافتي را غير از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد 126
4 ـ 7 ـ نظر وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي وام ها 126
4 ـ 8 ـ ميزان نظارت مسؤلين امر بعد از اعطاي اعتبارات 127
4 ـ 9 ـ عمده ترين مشکلات وام از نظر دريافت کنندگان وام 127
4 ـ 10 ـ وام هاي خود اشتغالي و نظر دريافت کنندگان در مورد اثرات آن 128
4 ـ 11 ـ نقش اعتبارات دريافتي در توانمندسازي اقتصادي وام گيرندگان 131
4 ـ 12 ـ نتيجه گيري فصل چهارم 133
فصل پنجم : نتيجه گيري و آزمون فرضيات
مقدمه 136
5 ـ 1 ـ آزمون فرضيات 136
5 ـ 1 ـ 1 ـ فرضيه اول 136
5 ـ 1 ـ 2 ـ فرضيه دوم 138
5 ـ 1 ـ 3 ـ فرضيه سوم 139
5 ـ 2 ـ نتيجه گيري نهايي 141
5 ـ 3 ـ مشکلات منطقه مورد مطالعه 143
5 ـ 4 ـ پيشنهادات 143
منابع
منابع فارسي 147
منابع لاتين 155
ضمائم 159
فهرست جداول
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص هاي تحقيق اثرات وام خود اشتغالي بر افراد وام گيرنده……………………………………….11
جدول شماره (1ـ2): نقش و جايگاه اعتبارات خرد در توسعه روستايي( انگاره قديم و انگاره جديد ) 25
جدول شماره(2-2 ): اسامي، اهداف، مشکلات و موانع نهاد هاي دولتي پرداخت کننده اعتبارات خرد در ايران 39
جدول شماره(1-3): تقسيمات سياسي شهرستان لنگرود 46
جدول (2 ـ 3) ميانگين بارندگي ( ميليمتر)لنگرود طي دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 ) 59
جدول(3-3 ): ميانگين دما لنگرود طي دوره 13 ساله ( 1392ـ1380) 61
جدول(4-3 ) ميانگين حداقل دما لنگرود طي دوره 13 ساله( 1392 ـ 1380 ) 62
جدول (5 ـ 3 ) ميانگين حداکثر دماي لنگرود دوره آماري 13 ساله ( 1392ـ 1380 ) 63
جدول(6 ـ 3 )درصد ميانگين رطوبت نسبي لنگرود طي دوره ( 1392 ـ 1380 ) 65
جدول(7 ـ 3 ) ميانگين 13 ساله بارندگي، درجه حرارت و رطوبت ( 1392 ـ 1380 ) 66
جدول شماره ( 8 ـ 3 )ايستگاه هيدرومتري 72
جدول شماره(9 ـ 3 ) معدل بارندگي ماهانه ايستگاههاي کلچال و شلمان و ضريب همبستگي آنها بادبي متوسط ماهانه 73
جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ويژگي اساسي رودخانه لنگرود 73
جدول (11 ـ 3 )جمعيت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماري سال 90 74
جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعيت و نرخ رشد به تفکيک روستاها طي 90 ـ 65 75
جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشيني و روستانشيني شهرستان لنگرود 75
جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعيت مرد و زن، نسبت جنسي، خانوار، بعد خانوار، به تفکيک دهستان 76
جدول شماره ( 15 ـ 3 )جمعيت 6 ساله و بيشتر زنان و مردان به تفکيک دهستان سال 90 76
جدول (16 ـ 3 )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکيک دهستان سال 90 77
جدول شماره(17 ـ 3 ) جمعيت فعال، مشارکت اقتصادي،نرخ مشارکت اقتصادي، شاغلان مرد و زن به تفکيک دهستان 90 78
جدول (18 ـ 3) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعيت بيکاران، نرخ بيکاري مردان و زنان به تفکيک دهستان 90 79
جدول شماره(19 ـ 3) درصد برخورداري از خدمات به تفکيک دهستان سال 90 80
جدول شماره(20 ـ 3) درصد برخورداري از خدمات به تفکيک دهستان سال 90 80
جدول شماره(21 ـ 3) تعداد کارگاه اقتصادي به تفکيک سطوح اشتغال 82
جدول شماره (22 ـ 3 ) صنايع روستايي 84
جدول شماره(23 ـ 3) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان چاف و شاغلين آن 85
جدول شماره(24 ـ 3 ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان ديوشل و شاغلين آن 85
جدول شماره(25 ـ 3 ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان گل سفيد و شاغلين آن 86
جدول شماره(26 ـ 3 ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان اطاقور و شاغلين آن 86
جدول شماره(27ـ 3) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان لات و ليل و شاغلين آن 87
جدول شماره(28 ـ 3 ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان درياسرو شاغلين آن 88
جدول شماره(29 ـ 3) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان مريدان و شاغلين آن 88
جدول شماره (30 ـ 3 ) صنايع دستي 89
جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زيرکشت، توليد و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93 93
جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغي ( ميوه هاي سردسيري و خشک )شهرستان لنگرود سال 93 94
جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زير کشت و عملکرد برنج 95
جدول شماره (34 ـ 3 )توليد برنج 96
جدول شماره(35ـ 3) مکانيزاسيون 96
جدول شماره(36 ـ 3 ) هزينه هاي توليد 97
جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعيت برنجکاري 97
جدول شماره (38 ـ 3 )فعاليت شرکت ابريشم ايران در استان گيلان سال 1390 98
جدول شماره ( 1-4 )آمار افراد دريافت کننده وام هاي خود اشتغالي مناطق روستايي شهرستان لنگرود در طي سالهاي 91 ـ 85 102
جدول شماره ( 2-4 )تعداد افراد وام گيرنده در روستاهاي شهرستان لنگرود 103
جدول شماره (3-4 ): گروه هاي سني دريافت کننده وام 104
جدول شماره (4-4 )وضعيت تأهل دريافت کنندگان وام 105
جدول شماره( 5ـ4 ) سطح تحصيلات دريافت کنندگان وام 106
جدول شماره (6-4) وضعيت برخورداري از امکانات دريافت کنندگان وام 107
جدول (7-4 )وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام 108
جدول شماره(8-4 )نوع کاشت محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام 109
جدول شماره(9-4) مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام 110
جدول شماره (10-4) مساحت باغات دريافت کنندگان وام 110
جدول شماره (11-4)تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام 111
جدول شماره(12-4) تعداد دام دريافت کننده گان وام 111
جدول شماره (13-4) تعداد طيور دريافت کنندگان وام 112
جدول شماره(14-4) سال اخذ وام 112
جدول شماره(15-4 ) ميزان وام دريافتي 113
جدول (16-4 )افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند 115
جدول (17-4 )وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام 116
جدول شماره(18-4) مجموع وام هاي اعطايي به دريافت کنندگان وام مصاحبه شونده 117
جدول شماره (19-4 )نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام 118
جدول شماره(20-4 ) نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش کشاورزي 119
جدول شماره (21-4 )نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش خدمات 120
جدول شماره (22-4) نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش صنعت 120
جدول