پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

فصل دوم: مباني نظري
مقدمه ۱۶
۲ ـ ۱ ـ معاني و مفاهيم اشتغال و خود اشتغالي ۱۶
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ خود اشتغالي ۱۶
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ نقش تحصيلات در توسعه خود اشتغالي ۱۸
۲ ـ ۲ ـ نظريات و تئوري هاي مربوط به اشتغال ۱۹
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ نظريه اقتصاددانان کلاسيک ۱۹
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ نظريه کينز ۱۹
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ نظريه نئوکلاسيک ها ۱۹
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ نظريه مزد کارايي: ۲۰
۲ ـ ۲ ـ ۵ ـ نظريه داخلي ها ـ خارجي ها ۲۰
۲ ـ ۲ ـ ۶ ـ نظريه تودارو ۲۰
۲ـ۳ ـ معاني و مفاهيم اعتبارات خرد ۲۰
۲-۳ ـ ۱ ـ اعتبارات خرد و توسعه روستايي ۲۳
۲ـ۳ـ۲ ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر ۲۵
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ اعتبارات خرد و مهاجرت هاي روستايي ۲۸
۲ ـ ۴ ـ ديدگاههاي موجود درباره اعتبارات خرد روستايي ۳۰
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ نظريه توسعه همه جانبه ( يکپارچه ) روستايي ۳۰
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ ديدگاه بازار گرا ۳۱
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ديدگاه دولت گرا ۳۱
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ديد گاه جامعه گرا ۳۲
۲ ـ ۴ ـ ۵ـ رويکرد سنتي تأمين مالي روستايي ۳۲
۲ ـ۴ ـ ۶ ـ رويکرد جديد تأمين مالي روستايي ۳۳
۲ ـ ۵ ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستايي ۳۳
۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ اعتبارات رسمي ۳۴
۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ اعتبارات غير رسمي ۳۵
۲ ـ ۶ ـ اعتبارات خرد و توانمند سازي روستاييان ۳۵
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ بنگلادش ۳۶
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ چين ۳۷
۲ ـ ۶ ـ ۳ ـ پاکستان ۳۷
۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ اعتبارات خرد در آمريکاي لاتين و کانادا ۳۸
۲ ـ ۷ ـ تاريخچه اعتبارات خرد در ايران ۳۹
۲ ـ ۸ ـ انواع اعتبارات خرد روستايي در ايران ۴۰
۲ ـ ۹ ـ نتيجه گيري فصل دوم ۴۰
فصل سوم : ويژگيهاي جغرافيايي واقتصادي منطقه
۳ ـ ۱ ـ ويژگي هاي طبيعي شهرستان لنگرود ۴۵
۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ مو قعيت جغرافيايي ۴۵
۳ـ ۱ ـ ۲ ـ زمين شناسي ۵۶
۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ زمين شناسي اقتصادي ۵۶
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ آب وهوا ۵۷
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ بارندگي ۵۸
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ درجه حرارت ۶۰
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ رطوبت نسبي ۶۴
۳ ـ ۱ ـ۴ ـ ۴ باد ۶۶
۳ ـ ۱ـ ۴ ـ ۵ ـ تعداد روزهاي يخبندان ۶۷
۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ توپوگرافي ۶۷
۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ ناحيه جلگه اي ۶۷
۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ نواحي کوهپايه اي ۶۷
۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۴ ـ نواحي کوهستاني ۶۷
۳ ـ ۱ ـ ۶ ـ خاک شهرستان لنگرود ۶۸
۳ ـ ۱ ـ ۷ ـ پوشش گياهي: ۶۹
۳ ـ ۱ ـ ۸ ـ جنگل ۷۰
۳ ـ ۱ ـ ۹ ـ مراتع( چمنزار) ۷۰
۳ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ محيط زيست ۷۱
۳ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ رودخانه ها: ۷۱
۳ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ رودخانه شلمانرود ۷۲
۳ ـ ۱ ـ ۱۱ـ ۲ ـ رود خانه بارکيلي رود ۷۲
۳ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ ۳ ـ رودخانه لنگرود رودخان ۷۳
۳ ـ ۲ ـ ويژگي هاي انساني ۷۴
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ جمعيت و سکونتگاه ۷۴
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ وضعيت برخورداري دهستانهاي منطقه از امکانات و خدمات ۷۹
۳ ـ ۳ـ بررسي خصوصيات اقتصادي شهرستان ۸۱
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ صنعت ۸۱
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ اقتصاد صنعت و معدن ۸۱
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ توليدات صنعتي ۸۳
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ معدن ۸۳
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ناحيه صنعتي اطاقور ۸۳
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ شهرک صنعتي لنگرود ۸۳
۳ ـ۳ ـ ۲ ـ صنايع روستايي ۸۴
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ صنايع روستايي دهستان چاف ۸۵
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ صنايع روستايي دهستان ديوشل ۸۵
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ صنايع روستايي دهستان گل سفيد ۸۶
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ صنايع روستايي دهستان اطاقور ۸۶
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ ـ صنايع روستايي دهستان لات و ليل ۸۷
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۶ ـ صنايع روستايي دهستان درياسر ۸۸
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۷ ـ صنايع روستايي دهستان مريدان ۸۸
۳ـ ۳ ـ ۳ ـ صنايع دستي ۸۹
۳ ـ ۴ ـ کشاورزي ۸۹
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ کشاورزي دهستان چاف ۹۰
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ کشاورزي دهستان ديوشل ۹۱
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ کشاورزي دهستان گل سفيد ۹۱
۳ ـ ۴ـ ۱ ـ ۳ ـ کشاورزي دهستان اطاقور ۹۱
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ کشاورزي دهستان لات و ليل ۹۱
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ کشاورزي دهستان درياسر ۹۲
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ کشاورزي دهستان مريدان ۹۲
۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ برنجکاري ۹۵
۳ ـ۵ ـ دام، طيور و ساير محصولات ۹۷
۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ صيد و صيادي: ۹۸
۳ ـ ۶ ـ خطوط ارتباطي: ۹۹
۳ ـ ۷ ـ نتيجه گيري فصل سوم ۹۹
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها واطلاعات
مقدمه ۱۰۲
۴ ـ ۱ ـ وام هاي خود اشتغالي ۱۰۲
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ويژگي هاي فردي ۱۰۴
۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ وضعيت تأهل ۱۰۵
۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ سواد ۱۰۵
۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ وضعيت برخورداري از امکانات افراد وام گيردنده ۱۰۷
۴ ـ ۱ ـ ۷ ـ وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام ۱۰۷
۴ ـ ۱ ـ ۸ ـ محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام ۱۰۸
۴ ـ ۱ ـ ۹ ـ نوع محصولات دريافت کنندگان وام ۱۰۹
۴ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ مساحت باغات دريافت کنندگان وام ۱۱۰
۴ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام ۱۱۰
۴ ـ ۱ ـ ۱۲ ـ تعداد دام نگهداري شده توسط دريافت کننده گان وام ۱۱۱
۴ ـ ۱ ـ ۱۳ ـ تعداد طيور نگهداري شده توسط دريافت کنندگان وام ۱۱۱
۴ ـ ۲ ـ سال اخذ وام ۱۱۲
۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ميزان وام دريافتي ۱۱۲
۴ ـ ۲ ـ۲ ـ تعداد افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند ۱۱۴
۴ ـ ۳ ـ اشتغال ۱۱۵
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام ۱۱۵
۴ ـ ۳ ـ ۲ـ انواع مشاغل ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام ۱۱۷
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند ۱۲۰
۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ ميزان توسعه شغل افراد دريافت کننده وام ۱۲۱
۴ ـ ۴ ـ مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان ۱۲۳
۴ ـ ۵ ـ نظرات دريافت کنندگان وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل ۱۲۴
۴ ـ ۶ ـ افرادي که وام هاي دريافتي را غير از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد ۱۲۶
۴ ـ ۷ ـ نظر وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي وام ها ۱۲۶
۴ ـ ۸ ـ ميزان نظارت مسؤلين امر بعد از اعطاي اعتبارات ۱۲۷
۴ ـ ۹ ـ عمده ترين مشکلات وام از نظر دريافت کنندگان وام ۱۲۷
۴ ـ ۱۰ ـ وام هاي خود اشتغالي و نظر دريافت کنندگان در مورد اثرات آن ۱۲۸
۴ ـ ۱۱ ـ نقش اعتبارات دريافتي در توانمندسازي اقتصادي وام گيرندگان ۱۳۱
۴ ـ ۱۲ ـ نتيجه گيري فصل چهارم ۱۳۳
فصل پنجم : نتيجه گيري و آزمون فرضيات
مقدمه ۱۳۶
۵ ـ ۱ ـ آزمون فرضيات ۱۳۶
۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ فرضيه اول ۱۳۶
۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ فرضيه دوم ۱۳۸
۵ ـ ۱ ـ ۳ ـ فرضيه سوم ۱۳۹
۵ ـ ۲ ـ نتيجه گيري نهايي ۱۴۱
۵ ـ ۳ ـ مشکلات منطقه مورد مطالعه ۱۴۳
۵ ـ ۴ ـ پيشنهادات ۱۴۳
منابع
منابع فارسي ۱۴۷
منابع لاتين ۱۵۵
ضمائم ۱۵۹
فهرست جداول
جدول شماره (۱ ـ ۱ ) شاخص هاي تحقيق اثرات وام خود اشتغالي بر افراد وام گيرنده……………………………………….۱۱
جدول شماره (۱ـ۲): نقش و جايگاه اعتبارات خرد در توسعه روستايي( انگاره قديم و انگاره جديد ) ۲۵
جدول شماره(۲-۲ ): اسامي، اهداف، مشکلات و موانع نهاد هاي دولتي پرداخت کننده اعتبارات خرد در ايران ۳۹
جدول شماره(۱-۳): تقسيمات سياسي شهرستان لنگرود ۴۶
جدول (۲ ـ ۳) ميانگين بارندگي ( ميليمتر)لنگرود طي دوره ۱۳ ساله ( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ ) ۵۹
جدول(۳-۳ ): ميانگين دما لنگرود طي دوره ۱۳ ساله ( ۱۳۹۲ـ۱۳۸۰) ۶۱
جدول(۴-۳ ) ميانگين حداقل دما لنگرود طي دوره ۱۳ ساله( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ ) ۶۲
جدول (۵ ـ ۳ ) ميانگين حداکثر دماي لنگرود دوره آماري ۱۳ ساله ( ۱۳۹۲ـ ۱۳۸۰ ) ۶۳
جدول(۶ ـ ۳ )درصد ميانگين رطوبت نسبي لنگرود طي دوره ( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ ) ۶۵
جدول(۷ ـ ۳ ) ميانگين ۱۳ ساله بارندگي، درجه حرارت و رطوبت ( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ ) ۶۶
جدول شماره ( ۸ ـ ۳ )ايستگاه هيدرومتري ۷۲
جدول شماره(۹ ـ ۳ ) معدل بارندگي ماهانه ايستگاههاي کلچال و شلمان و ضريب همبستگي آنها بادبي متوسط ماهانه ۷۳
جدول شماره ( ۱۰ ـ ۳ ): ويژگي اساسي رودخانه لنگرود ۷۳
جدول (۱۱ ـ ۳ )جمعيت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماري سال ۹۰ ۷۴
جدول شماره(۱۲ ـ ۳) تعداد جمعيت و نرخ رشد به تفکيک روستاها طي ۹۰ ـ ۶۵ ۷۵
جدول(۱۳ ـ ۳ ) درصد شهرنشيني و روستانشيني شهرستان لنگرود ۷۵
جدول شماره ( ۱۴ ـ ۳ ) جمعيت مرد و زن، نسبت جنسي، خانوار، بعد خانوار، به تفکيک دهستان ۷۶
جدول شماره ( ۱۵ ـ ۳ )جمعيت ۶ ساله و بيشتر زنان و مردان به تفکيک دهستان سال ۹۰ ۷۶
جدول (۱۶ ـ ۳ )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکيک دهستان سال ۹۰ ۷۷
جدول شماره(۱۷ ـ ۳ ) جمعيت فعال، مشارکت اقتصادي،نرخ مشارکت اقتصادي، شاغلان مرد و زن به تفکيک دهستان ۹۰ ۷۸
جدول (۱۸ ـ ۳) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعيت بيکاران، نرخ بيکاري مردان و زنان به تفکيک دهستان ۹۰ ۷۹
جدول شماره(۱۹ ـ ۳) درصد برخورداري از خدمات به تفکيک دهستان سال ۹۰ ۸۰
جدول شماره(۲۰ ـ ۳) درصد برخورداري از خدمات به تفکيک دهستان سال ۹۰ ۸۰
جدول شماره(۲۱ ـ ۳) تعداد کارگاه اقتصادي به تفکيک سطوح اشتغال ۸۲
جدول شماره (۲۲ ـ ۳ ) صنايع روستايي ۸۴
جدول شماره(۲۳ ـ ۳) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان چاف و شاغلين آن ۸۵
جدول شماره(۲۴ ـ ۳ ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان ديوشل و شاغلين آن ۸۵
جدول شماره(۲۵ ـ ۳ ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان گل سفيد و شاغلين آن ۸۶
جدول شماره(۲۶ ـ ۳ ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان اطاقور و شاغلين آن ۸۶
جدول شماره(۲۷ـ ۳) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان لات و ليل و شاغلين آن ۸۷
جدول شماره(۲۸ ـ ۳ ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان درياسرو شاغلين آن ۸۸
جدول شماره(۲۹ ـ ۳) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان مريدان و شاغلين آن ۸۸
جدول شماره (۳۰ ـ ۳ ) صنايع دستي ۸۹
جدول شماره ( ۳۱ ـ ۳ )سطح زيرکشت، توليد و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال۹۳ ۹۳
جدول شماره(۳۲ ـ ۳ ) آمار محصولات باغي ( ميوه هاي سردسيري و خشک )شهرستان لنگرود سال ۹۳ ۹۴
جدول شماره (۳۳ ـ ۳ )سطح زير کشت و عملکرد برنج ۹۵
جدول شماره (۳۴ ـ ۳ )توليد برنج ۹۶
جدول شماره(۳۵ـ ۳) مکانيزاسيون ۹۶
جدول شماره(۳۶ ـ ۳ ) هزينه هاي توليد ۹۷
جدول شماره(۳۷ـ ۳) خلاصه وضعيت برنجکاري ۹۷
جدول شماره (۳۸ ـ ۳ )فعاليت شرکت ابريشم ايران در استان گيلان سال ۱۳۹۰ ۹۸
جدول شماره ( ۱-۴ )آمار افراد دريافت کننده وام هاي خود اشتغالي مناطق روستايي شهرستان لنگرود در طي سالهاي ۹۱ ـ ۸۵ ۱۰۲
جدول شماره ( ۲-۴ )تعداد افراد وام گيرنده در روستاهاي شهرستان لنگرود ۱۰۳
جدول شماره (۳-۴ ): گروه هاي سني دريافت کننده وام ۱۰۴
جدول شماره (۴-۴ )وضعيت تأهل دريافت کنندگان وام ۱۰۵
جدول شماره( ۵ـ۴ ) سطح تحصيلات دريافت کنندگان وام ۱۰۶
جدول شماره (۶-۴) وضعيت برخورداري از امکانات دريافت کنندگان وام ۱۰۷
جدول (۷-۴ )وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام ۱۰۸
جدول شماره(۸-۴ )نوع کاشت محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام ۱۰۹
جدول شماره(۹-۴) مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام ۱۱۰
جدول شماره (۱۰-۴) مساحت باغات دريافت کنندگان وام ۱۱۰
جدول شماره (۱۱-۴)تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام ۱۱۱
جدول شماره(۱۲-۴) تعداد دام دريافت کننده گان وام ۱۱۱
جدول شماره (۱۳-۴) تعداد طيور دريافت کنندگان وام ۱۱۲
جدول شماره(۱۴-۴) سال اخذ وام ۱۱۲
جدول شماره(۱۵-۴ ) ميزان وام دريافتي ۱۱۳
جدول (۱۶-۴ )افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند ۱۱۵
جدول (۱۷-۴ )وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام ۱۱۶
جدول شماره(۱۸-۴) مجموع وام هاي اعطايي به دريافت کنندگان وام مصاحبه شونده ۱۱۷
جدول شماره (۱۹-۴ )نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام ۱۱۸
جدول شماره(۲۰-۴ ) نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش کشاورزي ۱۱۹
جدول شماره (۲۱-۴ )نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش خدمات ۱۲۰
جدول شماره (۲۲-۴) نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش صنعت ۱۲۰
جدول

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک