دانلود پایان نامه با موضوع
بازارگرایی، چابکی سازمانی، تعهد سازمانی، گرایش کارآفرینانه

دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، چابکی سازمانی، تعهد سازمانی، گرایش کارآفرینانه

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

از سازمانهای صنعتی نوآور ارسال کرده و با عودت۸۴ پاسخ به این نتیجه می رسد که:
بین بازارگرایی و موفقیت محصول جدید رابطه-ای مثبت وجود دارد و در این ارتباط به نقش میانجی جدید بودن محصول نیز پی برد.
●اوموتایو اوینیی۸۸ (۲۰۱۳) در مقالهای تحت عنوان “تعهد سازمانی و بازارگرایی در شرکتهای غیرنفتی کشور” به رابطهی بین بازارگرایی و تعهد سازمانی در بخشهای غیر نفتی شرکتهای کشورهای در حال توسعه میپردازد. وی برای این منظور اطلاعات مورد نیاز خود را از ۱۹۰مدیر در شرکتهای غیر نفتی جمع آوری میکند و با تحلیل خود به این نتیحه میرسد که:
تعهد سازمانی بر بازارگرایی به طور مثبتی اثر میگذارد و باور مدیران ارشد و سیستمهای پاداش سازمانی در اجرای بازارگرایی نقش مهمی دارا هستند.
مطالعات بازارگرایی در داخل
اعرابی و سلطان محمدی(۱۳۸۸) در مقالهای تحت عنوان”تأثير بازارگرايي بر عملكرد شركتهاي ايراني فعال در بازار بورس تهران” نحوهی اندازه گيري سازه بازارگرايي را براساس مفهوم پردازي نارور و اسلاتر در شرايط خاص محيطي ايران مورد توجه قرار داده و تأثير بازارگرايي را بر عملكرد شركت هاي ايراني بررسي ميكنند . همچنين نقش تعديل كننده عوامل محيطي شدت تغييرات بازار، شدت رقابت و قدرت خريداران را در اين رابطه آزمون مينمايند. برای این منظور، دادههاي ميداني در خصوص بازا رگرايي و عملكرد از طريق پرسشنامههايي كه بين ۳۷۳ شركت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توزيع شده جمع آوري گرديده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که:
بازارگرايي بر عملكرد ذهني، عيني و كلي تأثير معنادار و مثبت دارد؛
قدرت خريداران، نقش تعديل كننده در رابطه بين بازارگرايي و عملكرد ذهني و كلي دارد؛
عوامل شدت رقابت و شدت تغييرات بازار، تعديل كننده اين رابطه نيستند.
حسینقلیپور، انصاری، الهی گل، یوشانلویی(۱۳۹۰) در مقالهای با عنوان” تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغير هاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندی سازماني در بنگاههاي مالي: موردكاوي بانك ملت شهر تهران” به بررسی رابطه بين بازاريابي دروني و بازارگرايي با تاكيد بر وجود متغيرهاي ميانجي رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني در بانك ملت شهر تهران به عنوان يك بنگاه مالي- خدماتي میپردازند. آنها برای این منظور دادههای خود را با ۲۶۱پرسشنامه و همچنین نظر خبرگان جمع آوری نموده و با این نتیجه رسیدند که:
رابطه معنادار بين بازاريابي دروني و بازارگرايي در بانك ملت شهر تهران وجود دارد؛
رابطهی مثبت و معنادار بين بازاريابي دروني و رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني در بانك ملت شهر تهران وجود دارد.
پاکدل، نایب زاده و دهنوی(۱۳۹۰) در مقالهای با عنوان”ارزيابي تاثير بازارگرايي ، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملكرد كسب و كار در صنعت پوشاک پل” به بررسی رابطه بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتريان با عملكرد كسب و كار گروه پوشاك پل ميباشد؛ در راستاي دستيابي به اين هدف پرسنل واحدها ي توليد، اداری، مالي، بازرگاني، كنترل كيفيت، انبارداري و طراحي گروه پوشاك پل به عنوان جامعه آماري تحقيق جهت جمع آوري دادهها در نظر گرفته شده و با استفاده از پرسشنامهی استاندارد شده در تحقيقات بين المللي مورد سوال قرار گرفتند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
در گروه پوشاك پل افزايش درجه نوآوري نتيجه افزايش سطح بازارگرايي بوده و اين امر خود به عملكرد نوآوري بهتر در شركت ميانجامد؛
نتيجه رشد عملكرد نوآورانه شركت نيز افزايش وفاداري مشتريان است كه در نهايت افزايش سطح عملكرد كسب و كار را به دنبال دارد.
حاجی جلیلی(۱۳۹۰) در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان”بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیتهای نوآوری بر عملکرد شرکت در صنعت لبنیات” به بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیتهای نوآوری بر روی عملکرد شرکتهای فعال در صنعت لبنیات تحت یک مدل معادله ساختاری میپردازد و به این نتیجه میرسد که:
بازارگرایی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد با توجه به قابلیتهای نوآوری برای شرکتهای فعال در صنعت لبنیات مثبت است.
تأثیر غیر مستقیم از تأثیر مستقیم بیشتر است و حاکی از آن است که متغیر قابلیت نوآوری به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه میان بازارگرایی و عملکرد مؤثر است.
هانیه کبیری(۱۳۹۰) در پایاننامهی خود با عنوان” بررسی تأثیر بازارگرایی بر گرایش کارافرینانه در بانک اقتصاد نوین” به بررسی تأثیر بازارگرایی بر گرایش کارآفرینانه میپردازد و به این نتیجه میپردازد که:
بازارگرایی بر گرایش کارآفرینانه تأثیری مثبت و معنادار دارد؛
بازارگرایی بر هر یک از مؤلفههای گرایش کارآفرینانه اثری مثبت و معنادار دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع، حداکثر-سؤال، مجموع)/N(سؤال، حداقل)

تاریخچهی چابکی
در سالهای اخیر، عرضهی کسب و کار جهانی به شدت رقابتی شده و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر کرده و بسیار پیچیده شده است. علاوه بر این مشتریان شروع به تقاضای انواع گوناگونی از محصولات در دورههای زمانی کوتاه مدت کردهاند(ابراهیمیان جلودار،۱۳۹۰). در این موقعیت، سازمانهای جدید دریافتند که برآورده ساختن اینگونه از تقاضاها بسیار دشوار است، از سویی دیگر جهانی شدن نیز باعث ایجاد بستر رقابت فزاینده بین سازمانهای گوناگون در بازارهای آزاد شده است(ویندوه و همکاران۸۹،۲۰۰۸). دنیای امروز دنیای تحولات و تغییرات مداوم و عصر بی ثباتیهاست که بر سازمانها تأثیر عمیقی دارند. از این رو ضرورت دارد سازمان به صور
ت مستقیم یا غیر مستقیم برای حفظ حیات خود با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه میکند، تطبیق یابد. در بازارهای رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطافپذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد؛ بسیاری از سازمانها با رقابت فزایندهی پایدار و نامطمئنی روبه رویند و به واسطهی نوآوریهای فن آورانه، تغییر محیطهای بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمدهای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویتهای کسب و کار و بازبینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبتآ معاصر شده است. همچنین از آنجا که تغییر یکی از بزرگترین خصوصیات سازمانها و مؤسسهها در حوزهی رقابتی امروز است، تغییرات سازمانی و مدیریتی را نیز طلب میکند(ابراهیمیان جلودار،۱۳۹۰). در واقع چنین تحولاتی باعث شده است که سازمانها به دنبال توانمندیهایی برای تولید انواع گوناگونی از محصولات با توجه به نیاز مشتریان در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه، بهبود کیفیت، ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات و بهطور کلی انعطافپذیری بیشتر سازمانی در پاسخ به نیازهای محیطی باشند(جین های و همکاران۹۰،۲۰۰۳). از این ر یکی از راههای پاسخگویی به این
عوامل تغییر و تحول، چابکی سازمانی است(ابراهیمیان جلودار،۱۳۹۰).
پژوهشگران پیشنهاد کردند که سازمانهاي امروزي در پاسخ به فشارهاي رقابتی باید با راهبرد متنوعی، جهت دستیابی به چابکی سازمانی تلاش کنند. ادبیات پژوهشهاي اخیر بیان می کند که امروزه، کشش جریان رقابتی در سطح جهانی به سمت پارادایم چابکی سوق یافته است)یعقوبی و راحت ده مرده۹۱،۲۰۱۰).
مفهوم چابکی
واژه چابک ۹۲ در فرهنگ لغت، به معناي حرکت سریع، چالاك، فعال، و چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه است(نیکپور، برکم؛۱۳۹۱). تاکنون، تعاریف زیادي براي چابکی پیشنهاد شده است، اما هیچ یک، مخالف یکدیگر نیست و همدیگر را نقض نمیکند. در جدول زیر نمونهای از تعاریف چابکی بیان میشود:
تعاریف ارائه شده از چابکی، گردآورنده: مؤلف
ارائه دهنده
تعریف
کاید(۱۹۹۴)
سازمان چابک یک کسب و کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاري سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره و پیش بینی نشده، فرصتهاي بازار و نیازمنديهاي مشتري را دارد.
گلدمن و ديگران (۱۹۹۵)
پاسخ جامع به چالشهاي تجاري به منظور سود بردن از تغييرات سريع، تجزيه مستمر، بازارهاي جهاني در جهت ارائه محصولات و خدمات با كيفيت عالي و با طراحي مشتري
روت(۱۹۹۶)
چابكي استراتژيك توانايي شناسايي فرصتهاي نوآور و ثبت فرصتهاي بازار رقابتي از طريق گردآوري دارائيهاي حياتي،دانش و ارتباطات سريع و ناگهاني
فلیدنر(۱۹۹۸)
چابکی عرضه ی محصولات متنوع و با کیفیت در کوتاه ترین زمان است.
ورنادت(۱۹۹۹)
توليد چابك توانايي هماهنگي سيستمهاي شركت با نيازهاي در حال تغيير تجاري به منظور تحقق عملكرد رقابتي است
شريفي و ژانگ (۱۹۹۹)
توانايي سازگاري با تغييرات غيرمنتظره، چيرگي بر تهديدات بي سابقه تجاري و استفاده كردن از تغييرات به عنوان فرصت
يوسف و ديگران
(۱۹۹۹)
توليد چابك عبارتست از كشف موفق مبناهاي رقابتي(سرعت،انعطاف پذيري،نوآوري بيش فعالانه،كيفيت و سودآوري) از طريق ادغام و پيكر بندي مجدد منابع و فعاليت عالي در محيط غني دانش در جهت فراهم آوردن محصولات و خدمات مشتري محور در محيط به سرعت در حال تغيير.
توانايي كسب و كار در جهت رشد در بازار رقابتي با تغييرات مستمر و غير قابل پيش بيني.
دي و ديگران (۲۰۰۰)
توانايي سازمان براي غلبه بر تغييرات مستمر محيط غيرقابل پيش بيني
هرمزی(۲۰۰۱)
سازمانهاي چابک براي واکنش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطاف پذیر بوده و از سرعت بالایی برخوردارند.
بسانت و ديگران
(۲۰۰۱)
توليد چابك عبارتست از توانايي شركت در پاسخ سريع و منعطف به محيط و مواجهه با چالشهاي نوظهور از طريق پاسخهاي نوآور.
داو(۲۰۰۱)
توانايي مديريت و بكارگيري دانش به صورت اثربخش كه بر اساس آن سازمان ظرفيت بالقوه غلبه بر تغييرات مستمر و محيط تجاري غيرقابل پيش بيني را دارد.
سامبامورتي و ديگران(۲۰۰۳) و روت(۱۹۹۶)
چابكي استراتژيك توانايي شناسايي فرصتهاي نوآور و ثبت فرصتهاي بازار رقابتي از طريق گردآوري دارائيهاي حياتي،دانش و ارتباطات سريع و ناگهاني.
آرتتا و گياتچي (۲۰۰۴)
توانايي پاسخ به تغييرات غيرقابل پيش بيني(توانايي پاسخگويي) و توانايي اقدام بيش فعالانه در ارتباط با تغيير (مديريت دانش)
لين و ديگران (۲۰۰۶)
چابكي زنجيره عرضه ادغام حساسيت مشتري، سازمان، فرآيندها، شبكه ها و سيستمهاي اطلاعاتي است.
کومر و همکارانش (۲۰۰۶)
چابکی سازمانی، توانایی انعطاف پذیری نهاد حساس به منظور پاسخگویی سریع به تغییرات برنامه ریزی شده و نشده است.
ستيا و ديگران (۲۰۰۸)
توانايي سازمان در۱)كشف فرصتهاي جديد مزيت رقابت۲) استفاده از داراييها، دانش و روابط به منظور تصرف اين فرصت ها۳) سازگاري با تغييرات ناگهاني در شرايط تجاري.
برانزچیدل، سورش
(۲۰۰۹)
چابكي نتيجه هشيار بودن نسبت به تغييرات، به صورتي همه جانبه (تشخيص فرصتها و چالشها ) هم در محيط داخلي و هم در محيط خارجي است و با وجود قابليتي شايسته در استفاده از منابع براي پاسخگويي به اين تغييرات در زمان مناسب و به شكلي انعطاف پذير و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد، صورت مؤثری به خود می گیر
د.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدینیروی کار، بهره وری نیروی کار، توسعه اقتصادی، افزایش بهره وری

ابعاد چابکی
الف.ستاده(محصولات به عنوان راه حلی جامع برای ارضای مشتری): توانایی ساخت محصول تعیین کنندهی یک قابلیت رقابتی نیست. کاهش هزینهیی ماشین آلات، دسترسی طراحان محصول به ابزارهای طراحی رایانه ای قدرتمند و افزایش تجارت جهانی توزیع این محصولات را گسترش داده و تولیدکنندگان را نیز به این چهت سوق داده که فراتر از محصول بنگرند و ترکیب متمایزی از محصول، اطلاعات و خدمات بلند مدت را برای هر مشتری فراهم کنند. در واقع سازمانها باید به جای محصول، راهحلهایی برای مشکلات مشخص مشتریان ارائه کنند و بر ارزش دریافت شدهی مشتریان از محصول متمرکز شوند.
ب.داده(همکاری به منظور افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی): تدارک راه حلی برای هر مشتری مشخص از طریق منابع محدود یک شرکت، به تنهایی قابل دستیابی نیست. این امر خصوصآ زمانی به حقیقت میپیوندد که شرکت بر شایستگی اصلی خود متمرکز باشد. بنابراین همکاری برای ایجاد راهحلی برای مشتریان ضروری به نظر میرسد. در واقع همکاری های داخلی و خارجی همکاریهای مورد نظرند و هدف عرضهی محصولات به بازار در کمترین زمان ممکن با استغاده از منابع از