منابع و ماخذ پایان نامه سوراخ، l، [m]، ԑ

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

β
دبی جرمی [kg/s] G
چگالی [kg/m3] ρ
تعداد سوراخ مماسی ورودی i
بازده پر شدن سوراخ ԑ
l [m] طول(ضخامت) سوراخ خروجی
ضریب تخلیه µ
طول محفظه