منابع و ماخذ پایان نامه 
atomizer، انژکتورهای، simple، jet

منابع و ماخذ پایان نامه atomizer، انژکتورهای، simple، jet

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

کاهش مییابد.
تقسیم‌بندی بنیادی این گروه از انژکتورها در سه نوع است : جت۴، پیچشی۵، جت-پیچشی۶.
انواع انژکتورهای فشاری
انژکتورهای جت
نوع جت، ساده‌ترین مدل‌ها در طراحی است که خود به انواع simple atomizer ،group atomizer ،impinging jet atomizer ،blast atomizer و fan atomizer تقسیم‌بندی می‌شود.
انژکتورهای جت به دو

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی