منابع پایان نامه ارشد درمورد موتاژنی، تراتوژنیک، یابند.، ۴-۱اثرات

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

سم زدایی می گردند . اما چون فعالیت اپوکسید هیدرولازجنین ضعیف است ، واسطه های اکسید اتیو در بافت جنینی تجمع می یابند این رادیکال های اکسید آزاد ،دارای آثار کارسینوژنی و موتاژنی و سایر آثار سمی هستند .این آثار وابسته به دوز هستند ودر صورت درمان چند دارویی افزایش می یابند.
جدول ۴-۱اثرات تراتوژنیک داروهای رایج ضد صرع
دارو
اثرات