پایان نامه ارشد درباره بیوشیمیایی، می‌شوند،، بدخیم، ناچیزی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

یا چند انکوژن) و تغییراتی که به طور کلی با تغییر شکل سلول ارتباط دارند، تفاوت ناچیزی با ویژگی‌های بیوشیمیایی سلول‌های طبیعی دارد. با بررسی این سلول‌ها می‌توان تغییرات بیوشیمیایی مهمی را که به تغییر شکل سلول منجر می‌شوند، آشکار کرد. ویژگی‌های بیوشیمیایی سلول‌های بدخیم ممکن است بسیار متفاوت از ویژگی‌های بیوشیمیایی دیگر در این