پایان نامه با واژه های کلیدی ویژگی های اجتماعی، بخش غیررسمی، نیروی کار

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

ترکیب سنی، سواد، مهارت فنی وحرفه ای، وضعیتت أهل، ، وضعیت سکونت،… بررسی می شود.
ب) نیروی کار عرضه شده در بخش غیررسمی شهر زابل دارای چه ویژگی های اقتصادی هستند؟در ذیل این سؤال نوع کار در میدان، تعداد روزهای کار، درآمد روزانه در میدان، مخارج ماهیانه و مورد بررسی قرار می گیرد.
حدودپژوهش :
در این پژوهش ویژگی های اجتماعی و