پایان نامه با کلید واژه های
اطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار

پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

درصد روستاهاي گل سفيد و درياسر داراي مسجد مي باشند. ۱۰۰ درصد روستاهاي چاف،گل سفيد، درياسر و مريدان داراي شبکه سراسري برق هستند. ۱۰۰ درصد روستاهاي گل سفيد و درياسر داراي لوله کشي گاز هستند.
جدول شماره(۱۹ ـ ۳) درصد برخورداري از خدمات به تفکيک دهستان سال ۹۰
دهستان
نوع راه
آموزشي
مذهبي و فرهنگي و ورزشي
راه زميني
مهد
دبستان
راهنمايي پسرانه
راهنمايي دخترانه
مسجد
زمين ورزشي
کتابخانه عمومي
چاف
۱۰۰
۶۶/۱۶
۲۲/۷۲
۱۱/۱۱
۱۱/۱۱
۴۴/۹۴
۷۷/۲۷
۵۵/۵
ديوشل
۱۰۰
۲۷/۲۷
۴۵/۴۵
۰۹/۹
۶۴/۱۳
۳۶/۸۶
۶۴/۱۳
۰۹/۹
گل سفيد
۱۰۰
۰/۲۵
۰/۷۵
۰/۲۵
۰/۲۵
۱۰۰
۰/۷۵
۰/۵۰
اطاقور
۱۰۰
۰۴/۱
۱۲/۲۸
۲۰/۵
۰۸/۲
۳۷/۴۳
۰۸/۲
۰۴/۱
لات وليل
۱۰۰
۱۷/۴
۴۲/۳۵
۱۷/۴
۰۸/۲
۵۸/۳۹
۲۵/۶
درياسر
۱۰۰
۷۷/۷۷
۲۲/۲۲
۳۳/۳۳
۱۰۰
۴۴/۴۴
۱۱/۱۱
مريدان
۱۰۰
۲۷/۲۷
۸۲/۸۱
۲۷/۲۷
۳۶/۳۶
۸۲/۸۱
۱۸/۱۸
منبع: فرهنگ آبادي شهرستان لنگرودسال ۹۰
جدول شماره(۲۰ ـ ۳) درصد برخورداري از خدمات به تفکيک دهستان سال ۹۰
دهستان
سياسي اداري
برق، گاز، آب
بهداشتي درماني
شوراي اسلامي
دهيار
شرکت تعاوني روستايي
شبکه سراسري برق
لوله کشي گاز
لوله کشي آب
خانه بهداشت
پزشک
سامانه جمع آوري زباله
چاف
۶۷/۶۶
۱۱/۶۱
۶۷/۱۶
۱۰۰
۸۹/۸۸
۸۸/۳۸
۴۴/۴۴
۱۱/۱۱
۷۷/۷۷
ديوشل
۸۲/۸۱
۶۴/۶۳
۶۴/۱۳
۹۱/۹۰
۱۸/۶۸
۸۲/۸۱
۸/۳۱
۱۸/۱۸
۴۵/۴۵
گل سفيد
۱۰۰
۰/۷۵
۰/۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۰/۷۵
۰/۲۵
۱۰۰
اطاقور
۴۲/۳۵
۴۶/۱۱
۳۰/۳۱
۴۲/۸۵
۳۸/۹
۰۴/۷۶
۳۷/۹
۰۸/۲
۰۴/۲۶
لات و ليل
۶۷/۴۱
۶۷/۱۶
۲۵/۶
۴۲/۸۵
۷۵/۶۸
۵۸/۱۴
۰۸/۲۷
درياسر
۷۸/۷۷
۷۸/۷۷
۱۱/۱۱
۱۰۰
۱۰۰
۸۹/۸۸
۷۷/۷۷
۲۲/۲۲
۱۰۰
مريدان
۹۱/۹۰
۶۴/۶۳
۲۷/۲۷
۱۰۰
۶۴/۶۳
۹۰/۹۰
۴۵/۴۵
۰۹/۱۹
۸۲/۸۱
منبع: فرهنگ آبادي شهرستان لنگرودسال ۹۰
۳ ـ ۳ـ بررسي خصوصيات اقتصادي شهرستان
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ صنعت
شهرستان لنگرود ۱/۶ درصد جمعيت استان گيلان و ۹/۶ درصد جمعيت فعال اقتصادي استان را دارا مي باشد. اين شهرستان جمعاً داراي ۷۸۱۲ کارگاه اقتصادي است که ۱۴/۶ درصد از کارگاه هاي استان را تشکيل مي دهد. از اين تعداد ۵۱۵۰ واحد در نقاط شهري و ۲۶۶۲ واحد در نقاط روستايي به فعاليت اشتغال دارند.
همچنين از کارگاههاي اين شهرستان ۸۵۸ کارگاه تحت مديريت بخش عمومي قرار دارد که ۳۲۶ واحد آن در نقاط شهري و ۵۳۲ واحد در نقاط روستايي واقع شده اند. از ۶۹۵۴ کارگاه تحت مديريت بخش خصوصي ۴۸۲۴ واحد در نقاط شهري و ۲۱۳۰ واحد در نقاط روستايي قرار دارند.
در اين شهرستان ۷۲۳ خانوار به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند که ۴۸۲ خانوار در نقاط شهري و ۲۴۱ خانوار در نقاط روستايي ساکن هستند. همچنين ۸۹/۴ درصد از کل فعاليتهاي اقتصادي خانوارهاي استان در اين شهرستان انجام مي گيرد.
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ اقتصاد صنعت و معدن
از مجموع ۷۸۱۲ کارگاه شهرستان لنگرود ۱۷ درصد يعني ۱۱۱۸ کارگاه مربوط به امور صنعتي مي باشد که از ميان آنها تعداد شاغلان ۴۱ کارگاه به ۱۰ نفر يا بالاتر مي رسد. از اين تعداد نيز تنها ۲ کارگاه صنعتي داراي ۵۰ تا ۹۹ نفر شاغل مي باشند، بنابراين دامنه فعاليتهاي صنعتي شهرستان لنگرود در مقياس بزرگ گسترش نداشته داراي محدوديت است.
ظرفيت کارخانه چاي شهرستان نيز در شبانه روز ۴۳۱ تن مي باشد ولي با توجه به اين نکته که حدود ۵ ماه از سال برداشت چاي وجود ندارد اين ظرفيتها بلا استفاده باقي مي مانند و از اين نظر سودآوري کارخانه هاي چاي و نرخ بازدهي سرمايه را تقليل مي دهند. در برخي از کارگاههاي توليد ابريشم عمليات خشک کردن پيلة تر به روش سنتي صورت مي گيرد ولي اين شيوه متناسب با روشهاي صحيح علمي نبوده و کيفيت نخ ابريشم را، که متعاقباً توليد مي شود، به شدت کاهش مي دهد. کارخانة صنايع ابريشم شرق گيلان واقع در چمخاله نيز ظرفيت لازم براي تبديل تمامي پيله توليدي منطقه شرق گيلان به پيلة خشک و فرآيند بعدي يعني نخ ابريشم را ندارد و اصولاً با توجه به نوسانهاي قيمت پيله و نازل بودن قيمت تضميني و هجوم واسطه ها و تجار غير بومي از ساير استانها فرآيند تبديل پيله مراحل طبيعي خود را طي مي نمايد؛ در نتيجه مبالغ زيادي از ارزش افزوده اي که مي تواند در اين شهرستان به دست آيد عملاً از بين مي رود.
جدول شماره(۲۱ ـ ۳) تعداد کارگاه اقتصادي به تفکيک سطوح اشتغال
فعاليت
جمع
۱تا ۵ نفر کارکن
۶ تا ۹ نفر کارکن
۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن
۵۰ نفر کارکن و بيشتر
سهم از استان ( درصد )
کشاورزي و شکار و جنگلداري
۴۷
۴۲
۲
۲
۱
۵
شيلات
۲
۱
۱
۵۸/۰
استخراج معدن
۱
۱
۱۶/۴
صنعت ـ ساخت
۱۱۱۸
۱۰۴۲
۳۵
۳۹
۲
۵۳/۶
تأمين برق و گاز و آب
۱۲
۵
۳
۴
۵۳/۴
ساختمان
۸۶
۸۳
۱
۲
۰۳/۷
عمده و خرده فروشي و تعميرات
۴۱۴۵
۴۱۲۷
۱۱
۷
۳۹/۶
هتل و رستوران
۵۴۸
۵۴۲
۴
۲
۳۹/۵
حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات
۱۷۴
۱۴۰
۱۹
۱۳
۲
۲۵/۵
واسطه گريهاي مالي
۶۴
۴۷
۱۰
۷
۶
مستغلات ـ اجاره و فعاليتهاي کسب و کار
۲۴۳
۲۴۱
۱
۱
۷۵/۵
اداره امور عمومي و دفاع و تأمين اجتماعي اجباري
۱۱۸
۷۶
۱۷
۲۱
۴
۵۷/۶
آموزش
۳۲۰
۱۲۴
۶۷
۱۲۵
۴
۸۹/۵
بهداشت و مددکاري اجتماعي
۱۶۷
۱۴۲
۷
۱۷
۱
۹۷/۴
ساير فعاليت هاي خدمات عمومي و اجتماعي شخصي
۷۶۵
۷۵۸
۴
۳
۸۲/۵
خانوارهي معمولي داراي مستخدم
۱
۱
۱۴/۷
دفاتر و ادارات مرکزي
۱
۱
۳۴/۴
جمع
۷۸۱۲
۷۳۷۲
۱۸۱
۲۴۴
۱۵
۱۴/۶
منبع: نتايج تفضيلي سرشماري عمومي کار گاهي استان گيلان ۱۳۹۰، سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ توليدات صنعتي
مهمترين توليدات صنعتي شهرستان لنگرود عبارتند از:
انواع قطعات و اجزاء الکترونيکي، اجزاء و قطعات موتورهاي احتراق داخلي، الياف پلي آميد( نايلون ها )، انواع تريلر کشاورزي، انواع جعبه مقوايي، انواع جوراب، انواع دستگاه آمپلي فاير، انواع کارتن تبديلي، انواع کيسه و پاکت پلاستيکي، انواع ماشين آلات براي عمل آوري مواد غذايي، انواع محصولات فايبر گلاس، نئوپان، چوب بري، بلوک ديواري، بلوک سقفي، پله سيماني، تخته لمبه، تراشکاري، تيرچه زيگزاگ سيماني، چاي خشک بسته بندي شده، خوراک آماده دام، درب چوبي پرسي، درب و پنجره پيش ساخته آلمينيومي، دستمال کاغذي جيبي، دفترچه تحرير، روکش شکلات، ريخته گري فلزات رنگين( بجز آلمينيوم)، ساير محصولات فلزي، ساير متنوعات پوشاک، سوسي و کالباس، شکلات، ظروف آلمينيومي، فريز صندوقي (خانگي)، قاب چراغهاي روشنايي، قطعات ادوات کشاورزي، قطعات موتور سيکلت، کابل مسي بدون روکش، کارتن بسته بندي، کفپوش سيماني، موزائيک، کلوچه، لوتزم خانگي و آشپزخانه چوبي، لوله آزبست، لوله بتني مسلح و ماشين آلات برداشت محصول.
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ معدن
اين شهرستان داراي انديسهاي معدن تيتانيوم در چمخاله و باريم، سليس و تيتان در کومله و مريدان است. معدن شن و ماسه به ظرفيت روزانه ۵۸۰۰ متر مکعب از رودخانه شلمان رود برداشت و استفاده مي شود. ساير معادن عبارتند از:
۱ ـ سنگ لاشه ليلا کوه در ۴ کيلومتري غرب لنگرود به توليد سنگ آذريني ( گرانيت ) با ذخيره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن.
۲ ـ حاجي سراي کومله معادن مصالح ساختماني با ذخيره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن.
۳ ـ معدن سنگ لاشه رسوبي ( سيت و ستون ) در کولاک محله واقع در ۲ کيلومتري بخش کومله.
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ناحيه صنعتي اطاقور
اين ناحيه در سال ۱۳۷۷ در زميني به مساحت ۶/۱۶ هکتار پيش بيني و عمليات اجرائي آن آغاز شد در حال حاضر ۴۷ واحد صنعتي در اين شهرک داراي زمين اختصاصي است. اين شهرک در جوار کمربندي لاهيجان ـ لنگرود واقع شده و فاصلة آن تا تهران ۳۶۵، تا بندر انزلي ۸۰، تا رشت و فرودگاه ۴۰، و تا نزديک ترين راه آهن ۱۹۵ کيلومتر است.عمليات احداث بنا و شبکه هاي معابر، آب، برق، فاضلاب و گاز از سال ۱۳۸۲ آغاز گرديده است. از کل مساحت شهرک ۷/۱۲ هکتار آن به بخش صنايع اختصاص دارد.در حال حاضر صنايع موجود در اين شهرک عبارتند از:
صنايع فلزي ۱۱ واحد، صنايع غذائي و شيميايي هر کدام ۹ واحد و ساير صنايع عبارتند از صنايع نساجي، برق و الکترونيک، صنايع سلولزي و کاني غير فلزي.
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ شهرک صنعتي لنگرود
اين شهرک در ۴ کيلومتري لنگرود در نالکياشهر واقع شده است و ۲۰ هکتار مساحت دارد. هنوز امکانات زير بنايي آن تکميل نشده و فاقد برق، تلفن، شبکه گاز، جمع آوري فاضلاب، تصفيه خانه فاضلاب مي باشد و فقط تعداد انگشت شماري کارگاه در آن مستقر مي باشد.
۳ ـ۳ ـ ۲ ـ صنايع روستايي
در شهرستان لنگرود جمعاً ۵۸۴ کارگاه صنايع روستايي مشغول به فعاليت مي باشند که از اين تعداد کارگاه جمعاً ۱۰۱۹ نفر مشغول به کار مي باشند. ياد آوري مي شود که از تعداد کارکنان شاغل در بخش فرش و قالي دستباف که ۲۵۰ کارگاه را شامل مي شود، آماري به دست نيامده است.
جدول شماره (۲۲ ـ ۳ ) صنايع روستايي
شرح
تعداد کارگاه
تعداد شاغلين
فرش و قالي ( دستباف )
۲۵۰
ـ
صنايع دستي غير از فرش و قالي
۸۸
۹۸
صنايع غذايي ( شاليکوبي )
۱۴۵
۴۶۲
ساير انواع صنايع غذايي
۷
۶۳
صنايع نساجي
۴
۱۱
صنايع فلزي
۲۴
۸۹
صنايع کاني غير فلزي
۳۳
۱۲۹
صنايع سلولزي و شيميايي
۳۳
۱۶۷
جمع
۵۸۴
۱۰۱۹
منبع: آمارنامه استان گيلان گزارش وضعيت صنايع روستايي استان گيلان ۱۳۹۰
تعداد مجوزهاي تأسيس صنايع غذايي روستايي صادر شده در اين شهرستان شامل ۶۲ فقره با اشتغال و سرماية ثابت به ترتيب ۸۱۷ و ۱۷۸ ميليارد ريال بوده است.
همچنين تعداد ۱۴۹ کارخانه برنجکوبي و ۳۸ کارخانة چايسازي با ظرفيت اسمي ۸۲۲ تن در شبانه روز در اين شهرستان فعاليت داشته اند. در واقع شهرستان لنگرود در رتبة اول را از نظر تعداد کارخانه هاي چايسازي در استان به خود اختصاص داده است بطوريکه ۲۳ درصد از کارخانه جات و ۱۸ درصد از برگ سبز خريداري شده استان مربوط به اين شهرستان بوده است.
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ صنايع روستايي دهستان چاف
جدول شماره(۲۳ ـ ۳) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان چاف و شاغلين آن
شرح
تعداد کارگاه
تعداد شاغلين
فرش و قالي ( دستباف )
۳۶
ـ
صنايع دستي غير از فرش و قالي
۱۶
۱۵
صنايع غذايي ( شاليکوبي )
۳۲
۸۶
صنايع نساجي
۲
۲
صنايع فلزي
۱
۳
صنايع کاني غيرفلزي
۱
۲
صنايع سلولزي و شيميايي
۶
۲۱
اطلاعات مربوط به تعداد شاغلين در دسترس نمي باشد. منبع: آمارنامه استان گيلان گزارش وضعيت صنايع روستايي استان گيلان ۱۳۹۰
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ صنايع روستايي دهستان ديوشل
جدول شماره(۲۴ ـ ۳ ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان ديوشل و شاغلين آن
شرح
تعداد کارگاه
تعداد شاغلين
فرش و قالي ( دستباف )
۹۲
ـ
صنايع دستي غير از فرش و قالي
۲۵
۳۰
صنايع غذايي ( شاليکوبي )
۲۸
۸۹
ساير انواع صنايع غذايي
۱
۴
صنايع نساجي
۱
۵
صنايع فلزي
۱۰
۲۸
صنايع کاني غير فلزي
۱۲
۴۱
صنايع سلولزي و شيميايي
۱۱
۵۰
اطلاعات مربوط به تعداد شاغلين در دسترس نمي باشد. منبع: آمارنامه استان گيلان گزارش وضعيت صنايع روستايي استان گيلان ۱۳۹۰
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ صنايع روستايي دهستان گل سفيد
جدول شماره(۲۵ ـ ۳ ) وضعيت کارگاههاي صنايع روستايي دهستان گل سفيد و شاغلين آن
شرح
تعداد کارگاه
تعداد شاغلين
فرش و قالي ( دستباف )
۲۸
ـ
صنايع دستي غير از فرش و قالي
۱۴
۱۴
صنايع غذايي ( شاليکوبي )
۳۸
۱۲۷
صنايع نساجي
۱
۴
صنايع فلزي
۱
۲
صنايع کاني غير فلزي
۷
۴۷
صنايع سلولزي و شيميايي
۴
۲۰
اطلاعات مربوط به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده