پایان نامه رایگان با موضوع 
بازی،، نازکی، ، یونیزه

پایان نامه رایگان با موضوع بازی،، نازکی، ، یونیزه

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

موجود در نمونه آبی از طریق فیلم نازکی از حلال آلی در غشا به درون محلول آبی پذیرنده استخراج می‌شود. این شیوه استخراجی به گونه‌های بازی و اسیدی با گروه‌های عاملی یونیزه شونده محدود می‌شود. برای استخراج ترکیبات بازی، pH نمونه بایستی در ناحیه قلیایی تنظیم شود تا از حلالیت آنالیت جلوگیری کند. در حالی که pH محلول گیرنده باید پایین باشد

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری