منابع پایان نامه با موضوع
حل مسئله، بهره بردار

منابع پایان نامه با موضوع حل مسئله، بهره بردار

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين در نظر گرفته شده براي مسئله تک هدفه عبارتند از:
حداکثر کردن درصد بهره برداري از ماشين آلات و حداقل سازي توابع حداکثر زمان اتمام کارها، متوسط زمان اتمام کارها، متوسط زمان در جريان کار، ماکزيمم تاخير، ماکزيمم ديرکرد، متوسط تاخير ، متوسط ديرکرد و تعداد کارهاي تاخيردار
در ادامه حل مسئله اشاره شده به صورت چند هدفه ( با زمان آماده کار صفر)، با استفاده از الگوريتم هاي شبيه سازي تبريد و با در نظر گرفتن سه رويکرد متفاوت در تابع برازندگي مد نظر مي باشد. توابع استفاده شده براي مسئله چند هدفه مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها و مينيمم سازي ماکزيمم تاخير مي باشد. هدف دوم اين تحقيق پيش بيني ماکزيمم زمان اتمام کارها براي مسئله ذکر شده است. کاربرد هدف در نظر گرفته شده براي اين مسئله تعيين زمان منطقي تحويل قطعات به مشتريان مي باشد. به اين منظور از مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير استفاده شده است. در پايان عملکرد روشهاي ارائه شده بر روي حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه بررسي شده و نتايج حاصله به صورت آماري مورد ارزيابي قرار گرفته است.
واژه‌هاي كليدي: جريان کارگاهي انعطاف پذير، بدون وقفه، دو مرحله اي، الگوريتم زنتيک هيبريدي، شبيه سازي تبريد هيبريدي، شبکه عصبي فازي تطبيق پذير، چند هدفه، فازي
فهرست مطالب
فصل ۱: کليات تحقيق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- نگرش‌هاي عمومي در زمانبندي قطعي مسائل ۴
۱-۲-۱- نگرش‌هاي سازنده ۴
۱-۲-۲- روش‌هاي جستجوي محلي ۵
۱-۳- مسئله جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه ۵
۱-۴-کاربردهاي مدل ۷
۱-۵- بيان مسئله و سوال تحقيق ۷
۱-۶- ضرورت انجام تحقيق و اهميت تحقيق ۸
۱-۷- اهداف تحقيق ۸
۱-۸- ساختار انجام تحقيق ۸
۱-۹- جمع بندي ۱۰
فصل ۲: مرور ادبيات و پيشينه تحقيق ۱۱
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- مساله تک هدفه جريان کارگاهي بدون وقفه ۱۲
۲-۲-۱- مسائل زمان‌بندي جريان كارگاهي ۱۲
۲-۳- پيش بيني ماکزيمم زمان اتمام کارها ۲۲
۲-۴-مساله چند هدفه جريان کارگاهي بدون وقفه ۲۳
۲-۴-۱- جريان كارگاهي بدون وقفه ۲۳
۲-۴-۲- جريان كارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه ۲۴
۲-۵- جمع بندي ۲۴
فصل ۳: حل تک هدفه مسئله ي مورد مطالعه با استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري ۲۵
۳-۱- مقدمه ۲۶
۳-۲- فاز اول-مسئله بدون زمان تحويل ۲۷
۳-۲-۱- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS1 ۲۸
۳-۳- فاز دوم- مسئله با زمان تحويل ۳۱
۳-۳-۱- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS2 ۳۱
۳-۳-۲- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS3 ۳۴
۳-۳-۳- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS4 ۳۸
۳-۴- فاز سوم- مسئله با زمان تحويل و زمان آماده کار ۴۰
۳-۴-۱- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS5 ۴۰
۳-۴-۲- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS6 ۴۳
۳-۴-۳- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS7 ۴۶
۳-۵- نتايج محاسباتي الگوريتم هاي ابتکاري ۴۹
۳-۵-۱- مقدمه ۴۹
۳-۶- نتايج فاز اول ۵۰
۳-۶-۱- آزمايشات عددي ۵۰
۳-۶-۲- پارامترهاي مدل شبيه سازي ۵۰
۳-۶-۳- فرايند شبيه سازي ۵۱
۳-۶-۴- نتايج شبيه سازي ۵۲
۳-۷- نتايج فاز دوم ۵۴
۳-۷-۱- آزمايشات عددي ۵۴
۳-۷-۲- پارامترهاي مدل شبيه سازي ۵۴
۳-۷-۳- فرايند شبيه سازي ۵۶
۳-۷-۴- نتايج شبيه سازي ۵۶
۳-۸- نتايج فاز سوم ۶۴
۳-۸-۱- آزمايشات عددي ۶۴
۳-۸-۲- پارامترهاي مدل شبيه سازي ۶۴
۳-۸-۳- فرايند شبيه سازي ۶۵
۳-۸-۴- نتايج شبيه سازي ۶۵
۳-۹-جمع بندي ۷۴
فصل ۴: حل تک هدفه مسئلهي مورد مطالعه با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري ۷۵
۴-۱- مقدمه ۷۶
۴-۲- الگوريتم ژنتيک ۷۶
۴-۲-۱- ساختار کروموزوم ۷۸
۴-۲-۲- تابع برازندگي ۷۹
۴-۲-۳- عملگرهاي الگوريتم ژنتيک ۸۰
۴-۲-۴- شرط خاتمهي الگوريتم ۸۴
۴-۲-۵- نقاط قوت الگوريتم هاي ژنتيک ۸۴
۴-۲-۶- رويه ي الگوريتم ژنتيک ۸۵
۴-۳- شبيه سازي تبريد ۸۶
۴-۳-۲- برنامه سردسازي ۸۷
۴-۳-۳- ساختار همسايگي جديد ۸۸
۴-۳-۴- رويه ي الگوريتم شبيه سازي تبريد ۸۸
۴-۴- تنظيم پارامترهاي استفاده شده براي الگوريتم ها ۹۰
۴-۵- نتايج محاسباتي الگوريتم هاي فراابتکاري ۹۱
۴-۵-۱- مقدمه ۹۱
۴-۵-۲- آزمايشات عددي ۹۱
۴-۵-۳- پارامترهاي مدل شبيه سازي ۹۱
۴-۵-۴- فرايند شبيه سازي ۹۲
۴-۵-۵- نتايج شبيه سازي ۹۳
۴-۵-۶- نتيجه گيري: ۹۴
۴-۶- جمع بندي ۹۵
فصل ۵: حل مسئله پيش بيني ماکزيمم زمان اتمام کارها ۹۶
۵-۱- مقدمه ۹۷
۵-۲- مدل فازي سوگينو ۹۷
۵-۲-۲- شبکه عصبي فازي ANFIS ۹۹
۵-۲-۳- الگوريتم آموزش هيبريدي (مختلط) ۱۰۲
۵-۳- پيش بيني ماکزيمم زمان اتمام کارها توسط شبکه عصبي فازي تطبيق پذير ۱۰۲
۵-۴- مدل رگرسيون خطي ۱۰۵
۵-۵- نتايج محاسباتي ۱۰۵
۵-۵-۱- نتايج کلي ۱۰۵
۵-۵-۲- نتايج آزمون هاي آماري مربوط به معيار MSE ۱۰۸
۵-۵-۳- نتايج آزمون هاي آماري مربوط به معيار RMSE ۱۰۹
۵-۵-۴- نتايج آزمون هاي آماري مربوط به معيار R-Square ۱۱۱
۵-۶- جمع بندي ۱۱۳
فصل ۶: حل مساله مورد مطالعه با رويکرد چند هدفه ۱۱۴
۶-۱- مقدمه ۱۱۵
۶-۲- مفاهيم پايه اي مسائل بهينه سازي چند هدفه ۱۱۶
۶-۲-۱- کليات بهينه سازي چند هدفه ۱۱۶
۶-۲-۲- چيرگي پارتو و مجموعه حل هاي غير غالب ۱۱۹
۶-۲-۳- مرز بهينه پارتو و مجموعه حل هاي بهينه پارتو ۱۱۹
۶-۳- مروري بر روش هاي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه ۱۲۰
۶-۳-۱- طبقه بندي بر اساس تعداد حل هاي بهينه به دست آمده ۱۲۰
۶-۳-۲- طبقه بندي بر اساس روش حل ۱۲۱
۶-۴- روش هاي پيشنهادي براي حل چند هدفه مسئله مورد مطالعه ۱۲۲
۶-۴-۱- روش وزني کلاسيک ۱۲۳
۶-۴-۲- روش مجموع وزني نرمالايز شده توابع هدف ۱۲۴
۶-۴-۳- روش فازي ۱۲۶
۶-۵- معيارهاي مقايسه رويکردهاي چندهدفه ۱۳۰
۶-۵-۱- تعداد جواب هاي پارتو ۱۳۰
۶-۵-۲- پراکندگي جواب هاي پارتو ۱۳۰
۶-۵-۳- درصد چيرگي در پارتو ترکيبي ۱۳۱
۶-۵-۴- مجموع انحراف بهترين جواب هاي هر تابع هدف از بهترين جواب هاي پارتو ۱۳۱
۶-۶- جمع بندي ۱۳۶
فصل ۷: جمع‌بندي و پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۱۳۷
۷-۱- مقدمه ۱۳۸
۷-۲- جمع‌بندي و خلاصه ي نتايج ۱۳۸
۷-۳- نوآوري و مشارکت علمي ۱۳۸
۷-۴- پيشنهادها براي تحقيقات آينده ۱۳۹
مراجع ۱۴۰
فهرست اشکال
شکل (۱-۱) دسته بندي مسائل زمانبندي ۳
شکل (۱-۲) نماي شماتيک مسئله ۶
شکل (۱-۳) متدولوژي تحقيق به صورت شماتيک ۹
شکل (۳-۱) برنامه توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادي MRS1 براي مثال ارائه شده ۳۰
شکل (۳-۲) برنامه توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادي MRS2 براي مثال ارائه شده ۳۴
شکل (۴-۱) ساختار کلي کروموزوم ۷۹
شکل (۴-۲) ساختار کلي کروموزوم مورد استفاده ۷۹
شکل (۴-۳) ساختار کروموزوم تبديل يافته ۷۹
شکل (۴-۴) ساختار چرخ رولت ۸۱
شکل (۴-۵) نمونه عمليات تقاطع ۸۲
شکل (۴-۶) نمونه عمليات جهش ۸۳
شکل(۴-۷) فرايند اجراي الگوريتم ژنتيک براي مسئله ي NWTSFFS ۸۴
شکل (۴-۸) نمودار الگوريتم ژنتيک هيبريدي براي مسئله ي NWTSFFS ۸۵
شکل (۴-۹) نمودار الگوريتم شبيه سازي تبريد هيبريدي براي مسئله ي NWTSFFS ۸۹
شکل (۵-۱) ساختار کلي شبکه فازي عصبي تطبيق پذير با دو ورودي ۹۸
شکل (۵-۲) مدل استنتاج فازي سوگينو ۹۹
شکل (۵-۳) تابع عضويت گوسين ۱۰۰
شکل (۶-۱) نمونه اي از جواب هاي پارتو ۱۱۷
شکل (۶-۲) نمايش عدد فازي مثلثي ۱۲۷
فهرست جداول
جدول (۳-۱) علائم و نمادهاي به کار رفته در الگوريتم هاي ابتکاري و فراابتکاري ۲۶
جدول (۳-۲) توابع هدف استفاده شده در الگوريتم هاي ابتکاري و فراابتکاري ۲۷
جدول (۳-۳) زمان هاي پردازش مرحله اول و دوم براي مثال ارائه شده ۲۹
جدول (۳-۴) تکرار اول الگوريتم ۲۹
جدول (۳-۵) تکرار دوم الگوريتم ۲۹
جدول (۳-۶) توالي به دست امده براي کارها توسط الگوريتم MRS1 ۳۰
جدول (۳-۷) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده ۳۲
جدول (۳-۸) تکرار اول الگوريتم MRS2 ۳۲
جدول (۳-۹) تکرار دوم الگوريتم MRS2 ۳۳
جدول (۳-۱۰) توالي به دست آمده براي کارها توسط الگوريتم MRS2 ۳۴
جدول (۳-۱۱) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده ۳۵
جدول (۳-۱۲) تکرار اول الگوريتم MRS3 ۳۶
جدول (۳-۱۳) تکرار دوم الگوريتم MRS3 ۳۷
جدول (۳-۱۴) توالي به دست امده براي کارها توسط الگوريتم MRS3 ۳۷
جدول (۳-۱۵) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده ۳۹
جدول (۳-۱۶) چگونگي روش حل الگوريتم MRS4 ۳۹
جدول(۳-۱۷) توالي به دست آمده براي کارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS4 ۴۰
جدول (۳-۱۸) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده ۴۲
جدول(۳-۱۹) تکرار اول الگوريتم MRS5 ۴۲
جدول (۳-۲۰) تکرار دوم الگوريتم MRS5 ۴۳
جدول (۳-۲۱) توالي به دست امده براي کارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS5 ۴۳
جدول (۳-۲۲) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده ۴۴
جدول(۳-۲۳) انتخاب کار درتکرار اول الگوريتم MRS6 ۴۴
جدول (۳-۲۴) انتخا ب ماشين براي کار اول انتخاب شده توسط الگوريتم MRS6 ۴۵
جدول (۳-۲۵) جدول اتتخاب کار درتکرار دوم الگوريتم MRS6 ۴۵
جدول(۳-۲۶) انتخا ب ماشين براي کار دوم انتخاب شده توسط الگوريتم MRS6 ۴۵
جدول (۳-۲۷) توالي به دست آمده براي کارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS6 ۴۶
جدول(۳-۲۸) زمان هاي پردازش و موعد تحويل و زمان آماده کار براي مثال ارائه شده ۴۷
جدول(۳-۲۹) نحوه محاسبه توالي به دست آمده براي کارها توسط الگوريتم MRS7 ۴۸
جدول (۳-۳۰) توالي به دست آمده براي کارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS7 ۴۸
جدول (۳-۳۱) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز اول ۵۲
جدول (۳-۳۲) نتايج فاز اول براي تابع هدف ماکزيمم کردن درصد بهرهبرداري از ماشين آلات ۵۳
جدول(۳-۳۳) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز دوم ۵۵
جدول (۳-۳۴) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان کارها ۵۶
جدول (۳-۳۵) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش ۵۸
جدول (۳-۳۶) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي ۵۹
جدول (۳-۳۷) نتايج مربوط به فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير ۶۰
جدول (۳-۳۸) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم تاخير ۶۱
جدول (۳-۳۹) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي تعداد کارهاي تاخيردار ۶۲
جدول (۳-۴۰) ميانگين توابع هدف، تعداد موفقيت و زمان اجراي الگوريتم ها در فاز دوم ۶۳
جدول (۳-۴۱) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز سوم ۶۵
جدول (۳-۴۲) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها ۶۶
جدول (۳-۴۳) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان اتمام کارها ۶۷
جدول (۳-۴۴) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش ۶۸
جدول (۳-۴۵) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي ۶۹
جدول (۳-۴۶) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها ۷۰
جدول (۳-۴۷) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم تاخير ۷۱
جدول (۳-۴۸) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي کارهاي تاخيردار ۷۲
جدول (۳-۴۹) ميانگين توابع هدف، تعداد موفقيت و زمان اجراي الگوريتم ها در فاز سوم ۷۳
جدول (۴-۱) محدوده ي پارامترهاي استفاده شده براي الگوريتم هاي HSA و HGA ۹۰
جدول (۴-۲) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي الگوريتم هاي فراابتکاري ۹۲
جدول (۴-۳) نتايج آماري الگوريتم هاي فراابتکاري ۹۳
جدول (۴-۴) نتايج به دست آمده براي سايز کوچک ۹۴
جدول (۴-۵) نتايج به دست آمده براي سايز بزرگ ۹۵
جدول (۵-۱) پارامترهاي مدل شبيه سازي ۱۰۴
جدول