منبع تحقیق با موضوع ناملایم، تاریخ،، سیاسی،، زابل

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

ن پژوهش ویژگی های مشاغل غیررسمی شهر زابل را بررسی می کنیم.
ضرورت و اهمیت پژوهش:
کار، شغل، درآمد و دسترسی به تأمین شرافتمندانه نیازهای انسانی مورد تأکید همۀ ادیان آسمانی و مکاتب بشری بوده است. بخش عمده ای از مبارزه پیامبران و مصلحان دینی در طول تاریخ، نجات مردم از دست شرایط سخت و ناملایم حاکم بر زندگی آنها بوده است. مکاتب سیاسی،