نویسنده: mitra1--javid

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، اوقات فراغت، بهداشت روان، ورزشکاران

پایان نامه رایگان درباره
سلامت روان، اوقات فراغت، بهداشت روان، ورزشکاران

و سليماني نژاد (2012) که رابطه ي بين هوش هيجاني و سلامت رواني مديران آموزشي را در شهرستان خوي را که جامعه آماري آن را 150 نفر از مديران اجرايي(مرد و زن) آموزش و پرورش که با روش نمونه گيري... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، بهداشت روان، عزت نفس، انسان سالم

پایان نامه رایگان درباره
سلامت روان، بهداشت روان، عزت نفس، انسان سالم

بين فردي را درک کنند.4- مديريت هيجانها76: اين شاخه ميزان آگاهي فرد از هيجانات خوشايند و ناخوشايند را نشان مي دهد افرادي که در اين شاخه مهارت زيادي دارند اغلب مي توانند بدون سرکوب کردن... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه رایگان درباره پردازش اطلاعات

پایان نامه رایگان درباره
پردازش اطلاعات

ل محيط کنوني انسان هستند (کلتنر وگراس55،1999 ). هيجان ها، فرد را براي ايجاد پاسخ هاي سريع حرکتي آماده مي سازند و به وي کمک ميکنند تا با يک رويکرد شناختي مناسب، سازگاري سودمندي را از خود... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، مدل ریاضی، مقایسات زوجی، درخت تصمیم

پایان نامه با کلید واژگان
الگوریتم ژنتیک، مدل ریاضی، مقایسات زوجی، درخت تصمیم

نیروی انسانی میتواند مسأله را در راستای جوابهای مناسبتر هدایت کند، در حالی که روشهای کامپیوتری به صورت کامل، قادر به یافتن این جوابهای مناسب نیستند. به همین دلیل، بیشتر سیستمهای... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژگان مدل ریاضی، معیار ارزیابی، فرآیند تحلیل، استراتژی ها

پایان نامه با کلید واژگان
مدل ریاضی، معیار ارزیابی، فرآیند تحلیل، استراتژی ها

ی و مقالات مربوط جمعآوری شده است. مسأله از طریق توسعه مدل ارائه شده توسط آلاداگ75 و همکارانش در سال 2009 ، تعریف شده است. 3-4- الگوریتمهای تکاملی مورد استفاده با توجه به NP-Hard بودن مسأله،... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژگان جستجوی محلی، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک، هموار سازی

پایان نامه با کلید واژگان
جستجوی محلی، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک، هموار سازی

ل تضمین میکند. ولی برای مسائل واقعی که معمولاً با ابعاد بزرگ و پیچیده هستند قابل استفاده نیستند. بعنوان مثال روش شاخه و کرانه25 در این دسته از الگوریتمها قرار دارد. بیشتر مسائل... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژگان دروس دانشگاهی، هوش مصنوعی، مدل ریاضی، جستجوی محلی

پایان نامه با کلید واژگان
دروس دانشگاهی، هوش مصنوعی، مدل ریاضی، جستجوی محلی

تعداد دورههای زمانی مورد نیاز، زمانبندی شوند.(H2): هیچ کلاسی نمیتواند به طور همزمان به دو درس تخصیص داده شود (تداخل برنامه کلاسها).(H3): تمام جلسات یک درس نباید به دورههای زمانی در یک... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژگان مدیران مدارس، منابع مالی، محیط آموزشی، روابط انسانی

پایان نامه با کلید واژگان
مدیران مدارس، منابع مالی، محیط آموزشی، روابط انسانی

برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است، مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، روابط انسانی، نظام آموزشی

پایان نامه با کلید واژگان
مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، روابط انسانی، نظام آموزشی

فصل دوممرورمطالعاتی ‌امروزصاحبنظران‌مدیریت‌براین‌باورندکه‌نیروی‌انسانی‌به‌عنوان‌اصیلترین‌دارایی‌سازمانهاوبه‌عنوان‌مزیت‌رقابتی‌مطرح‌است‌ووجودروابط... ادامه

By mitra1--javid دی ۸, ۱۳۹۷ 0