پایان نامه درباره مقررات هامبورگ، مقررات هارتر

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- تعریف بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۲- تاریخچه بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………………….۹
۱- ۳- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………..۹
۱-۳-۱- مقررات هارتر…………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳-۲- مقررات بروکسل (لاهه) …………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۳-۳- مقررات لاهه ویزبی……………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۳-۴- مقررات هامبورگ………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۳-۵- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران…………………………………………………………………………۱۲
۱-۴-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی………………………………………………………………………….۱۲
۱-۴-۱- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی……………………………………………………………………..۱۳
۱-۴-۲- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه……………………………………………………………………………۱۳
۱-۴-۳- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی)…………………………………………………………………۱۴
۱-۴-۴- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست…………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۵- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی……………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۶- مقایسه بارنامه دریایی باچک……………………………………………………………………………………………………..۱۹
۱-۷- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار……………………………………………………………………………………………..۱۹