منبع پایان نامه درباره لقی، (c).]21[، (b)و، (۲-۲۰)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

مدل المان محدود برای لقی صفر (a)،لقی ۰,۲ (b)،و لقی ۰,۴ (c).]6 [ ۲۴
شکل (۲-۱۷) تغییر شکل حاصل در مدل محدود برای شعاع اریب صفر. ]۶[ ۲۴
شکل (۲-۱۸) طرح شماتیکی فرایند مورد استفاده (a) و پارامتر های قالب در منطقه تغییر شکل (b)و مکانیزم تغییر شکل (c).]21[ ۲۵
شکل(۲-۱۹)تغییرات مقدار r و∆r با تعداد مراحل فرایند.]۲۱[ ۲۶
شکل (۲-۲۰)