منبع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

4-2-2 عملکرد بیولوژیک
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد( جدول 4-2) عملکرد بیولوژیک تحت تاًثیر تیمار رقم، باکتری و محلول پاشی قرار می‌‌گیرد و بر هم کنش رقم‌× باکتری ، رقم‌× محلول پاشی ، باکتری‌×‌محلول پاشی، اثرات ساده رقم، محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد( جدول 4-2). در رقم 033 تلقیح شده بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار روی با میانگین 66/9202 کیلو گرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک مربوط به محلول پاشی منگنز با میانگین 6416 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. ودر تیمار عدم تلقیح با باکتری رقم 033 بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به محلول پاشی آهن + منگنز با میانگین 66/9914 و کمترین مقدار مربوط به محلول پاشی همزمان منگنز با میانگین 66/5372 و در رقم الیت بیشترین میزان شاخص برداشت مربوط به تیمار محلول پاشی منگنز با میانگین 9585 و کمترین مقدار مربوط به محلول پاشی آهن + منگنز با میانگین 6596 می‌باشد

شکل 4-12 پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم 033 به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر