پایان نامه با کلمات کلیدی زايمان، بنفش، (0/100)، معاينه

دسامبر 29, 2018 0 By 92

پذيرش )
27
(9/51)
25
(1/48)
52
(0/100)

مرحله سوم (4 ساعت بعد از پذيرش)
24
(8/64)
13
(2/35)
37
(0/100)

مرحله چهارم (5 ساعت بعد از پذيرش)
20
(6/60)
13
(4/39)
33
(0/100)

مرحله پنجم (6 ساعت و بيشتر بعد از پذيرش)
65
(0/73)
24
(0/27)
89
(0/100)

کل
150
(7/66)
75
(3/33)
225
(0/100)

پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش: در مرحله اول معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش در 6/96 درصد موارد پيشرفت طبيعي و 4/3 درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت .و در مرحله پنجم 1/78 درصد موارد پيشرفت طبيعي و 9/21 درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت(جدول 25-4).
جدول25-4 : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش

متغير
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مرحله اول (2ساعت بعد ازپذيرش)
57
(6/96)
2
(4/3)
59
(0/100)

df=4
P< 001/0
مرحله دوم ( 3 ساعت بعد از پذيرش )
230
(3/97)
20
(7/2)
250
(0/100)

مرحله سوم (4 ساعت بعد از پذيرش)
136
(2/87)
20
(8/12)
156
(0/100)

مرحله چهارم (5 ساعت بعد از پذيرش)
74
(6/60)
16
(4/39)
90
(0/100)

مرحله پنجم (6 ساعت بعد از پذيرش وبيشتر)
114
(1/78)
32
(9/21)
147
(0/100)

کل
612
(2/87)
90
(8/12)
702
(0/100)

هدف اختصاصي شماره 5 تا 7 : تعيين حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت، ارزش اخباري منفي وجود و عدم وجود خط بنفش در پيشگويي پيشرفت مرحله اول ، دوم و کل مراحل زايمان
وجود خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان مرحله اول زايمان داراي حساسيت2/90 درصد ،ويژگي 3/45 درصد ، در مرحله دوم زايمان داراي حساسيت6/87 درصد ،ويژگي 4/52 درصد و در کل مراحل زايمان ( مرحله اول و دوم)داراي حساسيت 57/68درصد ،ويژگي 66/42درصد بود (جدول 26-4).

جدول 26-4 : ارزش تشخيصي وجود و عدم وجود خط بنفش در پيشگويي پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان و کل مراحل زايمان

حساسيت
(درصد)
ويژگي
(درصد)
ارزش اخباري مثبت
(درصد)
ارزش اخباري منفي
(درصد)
اعتبار
نسبت احتمال مثبت (PLR)*
مرحله اول زايمان
2/90
3/45
1/88
0/51
82
03/2
مرحله دوم زايمان
6/87
4/52
5/96
0/22
4/85
7/1
کل مراحل زايمان
75/68
66/42
32/85
85/43
57/80
19/1
*PLR=Positive Likelihood Ratio

هدف اختصاصي شماره 8 تا11 :
تعيين حساسيت طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي
تعيين ويژگي طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي
تعيين ارزش اخباري مثبت طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي
تعيين ارزش اخباري منفي طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبل

در اين مرحله ابتدا بر اساس منحني ROC نقطه برش طول خط بنفش که داراي بالاترين حساسيت و ويژگي (تا حد امکان بالاتر از 50 درصد بودند ) در هر مرحله معاينه مهبلي (هر دو ساعت يکبار ) مشخص گرديد سپس پيشرفت طبيعي و غير طبيعي زايمان در هر مرحله بر اساس نقاط برش تعيين گرديد وسپس حساسيت ،ويژگي ،ارزش اخباري مثبت و منفي در هر مرحله بر اساس نقاط برش تعيين شده محاسبه گرديد.

مرحله اول معاينه مهبلي(2ساعت بعد ازپذيرش) : در مرحله اول معاينه مهبلي بر اساس منحني ROC نقطه برش طول خط بنفش 85 ميليمتر تعيين شد(نمودار1-4) که در طول خط بنفش بيشتر مساوي از 85 ميليمتر 9/92 درصد موارد پيشرفت زايمان طبيعي داشتند(جدول 27-4).

جدول27-4 : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در مرحله اول معاينه مهبلي(2ساعت بعد ازپذيرش) در زنان داراي خط بنفش

نقطه برش (ميليمتر)
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

بيشتر مساوي 85
53
(9/92)
0
(0)
53
(8/89)

df=1
P< 001/0
کمتر از 85
4
(1/6)
2
(0/100)
6
(1/10)

کل
57
(0/100)
2
(0/100)
59
(0/100)

مرحله دوم معاينه مهبلي(3ساعت بعد ازپذيرش): در مرحله دوم معاينه مهبلي نقطه برش طول خط بنفش 5/102 ميليمتر تعيين شد (نمودار2-4) که در طول خط بنفش بيشتر مساوي از 5/102 ميليمتر 3/57 درصد موارد پيشرفت زايمان طبيعي داشتند(جدول 28-4).

جدول28-4 : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در مرحله دوم معاينه مهبلي(3ساعت بعد ازپذيرش) در زنان داراي خط بنفش

نقطه برش (ميليمتر)
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون