پایان نامه با کلمات کلیدی
زايمان، بنفش، (۰/۱۰۰)، معاينه

پایان نامه با کلمات کلیدی زايمان، بنفش، (۰/۱۰۰)، معاينه

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By 92

پذيرش )
۲۷
(۹/۵۱)
۲۵
(۱/۴۸)
۵۲
(۰/۱۰۰)

مرحله سوم (۴ ساعت بعد از پذيرش)
۲۴
(۸/۶۴)
۱۳
(۲/۳۵)
۳۷
(۰/۱۰۰)

مرحله چهارم (۵ ساعت بعد از پذيرش)
۲۰
(۶/۶۰)
۱۳
(۴/۳۹)
۳۳
(۰/۱۰۰)

مرحله پنجم (۶ ساعت و بيشتر بعد از پذيرش)
۶۵
(۰/۷۳)
۲۴
(۰/۲۷)
۸۹
(۰/۱۰۰)

کل
۱۵۰
(۷/۶۶)
۷۵
(۳/۳۳)
۲۲۵
(۰/۱۰۰)

پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش: در مرحله اول معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش در ۶/۹۶ درصد موارد پيشرفت طبيعي و ۴/۳ درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت .و در مرحله پنجم ۱/۷۸ درصد موارد پيشرفت طبيعي و ۹/۲۱ درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت(جدول ۲۵-۴).
جدول۲۵-۴ : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش

متغير
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مرحله اول (۲ساعت بعد ازپذيرش)
۵۷
(۶/۹۶)
۲
(۴/۳)
۵۹
(۰/۱۰۰)

df=4
P< 001/0
مرحله دوم ( ۳ ساعت بعد از پذيرش )
۲۳۰
(۳/۹۷)
۲۰
(۷/۲)
۲۵۰
(۰/۱۰۰)

مرحله سوم (۴ ساعت بعد از پذيرش)
۱۳۶
(۲/۸۷)
۲۰
(۸/۱۲)
۱۵۶
(۰/۱۰۰)

مرحله چهارم (۵ ساعت بعد از پذيرش)
۷۴
(۶/۶۰)
۱۶
(۴/۳۹)
۹۰
(۰/۱۰۰)

مرحله پنجم (۶ ساعت بعد از پذيرش وبيشتر)
۱۱۴
(۱/۷۸)
۳۲
(۹/۲۱)
۱۴۷
(۰/۱۰۰)

کل
۶۱۲
(۲/۸۷)
۹۰
(۸/۱۲)
۷۰۲
(۰/۱۰۰)

هدف اختصاصي شماره ۵ تا ۷ : تعيين حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت، ارزش اخباري منفي وجود و عدم وجود خط بنفش در پيشگويي پيشرفت مرحله اول ، دوم و کل مراحل زايمان
وجود خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان مرحله اول زايمان داراي حساسيت۲/۹۰ درصد ،ويژگي ۳/۴۵ درصد ، در مرحله دوم زايمان داراي حساسيت۶/۸۷ درصد ،ويژگي ۴/۵۲ درصد و در کل مراحل زايمان ( مرحله اول و دوم)داراي حساسيت ۵۷/۶۸درصد ،ويژگي ۶۶/۴۲درصد بود (جدول ۲۶-۴).

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانپرسش نامه، سلسله مراتب، نقطه تقاطع

جدول ۲۶-۴ : ارزش تشخيصي وجود و عدم وجود خط بنفش در پيشگويي پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان و کل مراحل زايمان

حساسيت
(درصد)
ويژگي
(درصد)
ارزش اخباري مثبت
(درصد)
ارزش اخباري منفي
(درصد)
اعتبار
نسبت احتمال مثبت (PLR)*
مرحله اول زايمان
۲/۹۰
۳/۴۵
۱/۸۸
۰/۵۱
۸۲
۰۳/۲
مرحله دوم زايمان
۶/۸۷
۴/۵۲
۵/۹۶
۰/۲۲
۴/۸۵
۷/۱
کل مراحل زايمان
۷۵/۶۸
۶۶/۴۲
۳۲/۸۵
۸۵/۴۳
۵۷/۸۰
۱۹/۱
*PLR=Positive Likelihood Ratio

هدف اختصاصي شماره ۸ تا۱۱ :
تعيين حساسيت طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي
تعيين ويژگي طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي
تعيين ارزش اخباري مثبت طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي
تعيين ارزش اخباري منفي طول خط بنفش در پيشگويي پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبل

در اين مرحله ابتدا بر اساس منحني ROC نقطه برش طول خط بنفش که داراي بالاترين حساسيت و ويژگي (تا حد امکان بالاتر از ۵۰ درصد بودند ) در هر مرحله معاينه مهبلي (هر دو ساعت يکبار ) مشخص گرديد سپس پيشرفت طبيعي و غير طبيعي زايمان در هر مرحله بر اساس نقاط برش تعيين گرديد وسپس حساسيت ،ويژگي ،ارزش اخباري مثبت و منفي در هر مرحله بر اساس نقاط برش تعيين شده محاسبه گرديد.

مرحله اول معاينه مهبلي(۲ساعت بعد ازپذيرش) : در مرحله اول معاينه مهبلي بر اساس منحني ROC نقطه برش طول خط بنفش ۸۵ ميليمتر تعيين شد(نمودار۱-۴) که در طول خط بنفش بيشتر مساوي از ۸۵ ميليمتر ۹/۹۲ درصد موارد پيشرفت زايمان طبيعي داشتند(جدول ۲۷-۴).

جدول۲۷-۴ : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در مرحله اول معاينه مهبلي(۲ساعت بعد ازپذيرش) در زنان داراي خط بنفش

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردتلومر، تلومراز، الکتروشیمیایی، سیترات

نقطه برش (ميليمتر)
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

بيشتر مساوي ۸۵
۵۳
(۹/۹۲)
۰
(۰)
۵۳
(۸/۸۹)

df=1
P< 001/0
کمتر از ۸۵
۴
(۱/۶)
۲
(۰/۱۰۰)
۶
(۱/۱۰)

کل
۵۷
(۰/۱۰۰)
۲
(۰/۱۰۰)
۵۹
(۰/۱۰۰)

مرحله دوم معاينه مهبلي(۳ساعت بعد ازپذيرش): در مرحله دوم معاينه مهبلي نقطه برش طول خط بنفش ۵/۱۰۲ ميليمتر تعيين شد (نمودار۲-۴) که در طول خط بنفش بيشتر مساوي از ۵/۱۰۲ ميليمتر ۳/۵۷ درصد موارد پيشرفت زايمان طبيعي داشتند(جدول ۲۸-۴).

جدول۲۸-۴ : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در مرحله دوم معاينه مهبلي(۳ساعت بعد ازپذيرش) در زنان داراي خط بنفش

نقطه برش (ميليمتر)
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون