پایان نامه با کلید واژه های
بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

پایان نامه با کلید واژه های بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

نفر(۶۳,۸ درصد) از افراد داراي مسکن مي باشند و ۱۱۶نفر( ۳۶,۳ درصد ) از افراد فاقد مسکن مي باشند.
بررسي وضعيت برخورداري از ماشين افراد وام گيرنده نشان مي دهد که از ۳۲۰ نفر وام گيرنده، ۷۱نفر(۲۲,۲درصد) از افراد داراي ماشين مي باشند و ۲۴۹نفر( ۷۷,۸ درصد ) از افراد فاقد ماشين مي باشند، از ۳۲۰ نفر وام گيرنده، ۷۰نفر(۲۱,۹درصد) از افراد داراي رايانه مي باشند و ۲۵۰نفر( ۷۸,۱درصد ) از افراد فاقد رايانه مي باشند، از ۳۲۰ نفر وام گيرنده، ۶۰نفر(۱۸,۸درصد) از افراد داراي اينترنت مي باشند و ۲۶۰نفر( ۸۱,۳درصد ) از افراد فاقد اينترنت مي باشند، از ۳۲۰ نفر وام گيرنده، ۱۵۵ نفر(۴۸,۴درصد) از افراد داراي زمين زراعي مي باشند.
جدول شماره (۶-۴) وضعيت برخورداري از امکانات دريافت کنندگان وام
وضعيت امکانات
مسکن
ماشين
رايانه
اينترنت
زمين زراعي
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
تعداد
۲۰۴
۱۱۶
۷۱
۲۴۹
۷۰
۲۵۰
۶۰
۲۶۰
۱۵۵
۱۶۵
درصد
۸/۶۳
۳/۳۶
۲/۲۲
۸/۷۷
۹/۲۱
۱/۷۸
۸/۱۸
۳/۸۱
۴/۴۸
۶/۵۱
فراواني تجمعي
۸/۶۳
۱۰۰
۲/۲۲
۱۰۰
۹/۲۱
۱۰۰
۸/۱۸
۱۰۰
۴/۴۸
۱۰۰
جمع
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۷ ـ وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام
بررسي ها نشان مي دهد که از ۱۵۷ نفر از افراد وام گيرنده که صاحب زمين زراعي هستند، ۸۲ نفر( ۵۲,۶ درصد ) نوع سند زمين زراعي آن ها ثبتي، ۳۷نفر ( ۲۳,۲۰ درصد) زمين هايشان نسقي ، ۳۸ نفر ( ۲۴,۲۰ درصد ) زمين هاي زراعي آنها بدون سند مي باشد.
جدول (۷-۴ )وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام
نوع سند زمين زراعي
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
ثبتي
۸۲
۵۲,۶
۵۲,۶
نسقي
۳۷
۲۳,۲۰
۷۵,۸
بدون سند
۳۸
۲۴,۲۰
۱۰۰
جمع
۱۵۷
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار شماره (۳-۴)وضعيت برخورداري از امکانات وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۸ ـ محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام
بخش کشاورزي با زير مجموعه وسيع از انواع فعاليت ها از سالهاي دور پايه اساسي اشتغال و درآمد جوامع را تشکيل داده است. از آنجائيکه عمده مواد غذايي از طريق زراعت، استحصال مي شود، با افزايش روز افزون جمعيت و کاهش منابع، انتظار مي رود که تحولات قابل توجهي را در اين راستا شاهد باشيم. از ۳۲۰ نفر ۸۰ نفر( ۵۱,۰ درصد ) از افراد وام گيرنده تنها به کشت برنج مي پردازند و۷۷ نفر( ۴۹درصد) از افراد به کاشت همزمان محصولاتي مانند برنج، هندوانه و لوبيا مي پردازند.
جدول شماره(۸-۴ ) محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام
نوع محصول
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
برنج
۸۰
۵۱,۰
۵۱,۰
چند محصولي( برنج، هندوانه، لوبيا )
۷۷
۴۹
۱۰۰
جمع
۱۵۷
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(۴-۴)محصولات کشت شده توسط وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۹ ـ نوع محصولات دريافت کنندگان وام
از ۳۲۰ نفر افراد وام گيرنده ۱۵۵ نفرداراي زمين زراعي مي باشند که از اين تعداد ۷۴ نفر( ۴۷,۷۴ درصد ) مساحت زمين آنهابين ۵۰۰۰ ـ ۱۰۰۰ متر مي باشد، و ۷۱ نفر ( ۴۵,۸۱ درصد ) مساحت زمينشان بين ۱۰۰۰۰ ـ ۵۰۰۰ متر مي باشد و تنها ۶,۴۵ درصد از آنان زمين زراعي ۱۵۰۰۰ـ ۱۰۰۰۰ متر دارند. بيشترين مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام ۱۵۰۰۰ متر بوده و کمترين مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام ۱۰۰۰ متر بوده است.
جدول شماره(۹-۴) مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام
مساحت زمين زراعي
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
۵۰۰۰ ـ ۱۰۰۰ متر
۷۴
۴۷,۷۴
۴۷,۷۴
۱۰۰۰۰ ـ ۵۰۰۰ متر
۷۱
۴۵,۸۱
۹۳,۵۵
۱۵۰۰۰ ـ ۱۰۰۰۰
۱۰
۶,۴۵
۱۰۰
جمع
۱۵۵
۱۰۰
۱۰۰
منبع : يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ مساحت باغات متعلق به دريافت کنندگان وام
از ۳۲۰ نفر وام گيرنده ۱۰۵ نفر داراي باغ مي باشند که از اين تعداد ۵۲ نفر( ۴۹,۵۳ درصد) مساحت باغات آنها ۱۰۰۰متر مربع به بالا مي باشد و ۹,۵۲ درصد آنها مساحت باغاتشان ۸۰۰ ـ ۵۰۰ متر مي باشد. در بين دريافت کنندگان وام کمترين مساحت باغ ۲۰۰ متر و بيشترين مساحت ۵۰۰۰ متر مي باشد.
جدول شماره (۱۰-۴) مساحت باغات متعلق به دريافت کنندگان وام
مساحت باغات
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
۵۰۰ ـ ۲۰۰ متر
۳۱
۲۹,۵
۲۹,۵
۸۰۰ ـ ۵۰۰ متر
۱۰
۹,۵۲
۳۹,۰۲
۱۰۰۰ ـ ۸۰۰ متر
۱۲
۱۱,۴۵
۵۰,۴۷
۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰
۵۲
۴۹,۵۳
۱۰۰
جمع
۱۰۵
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام
از ۱۵۵ نفر وام گيرندگان که مالک زمين مي باشند ۸۴ نفر( ۵۴,۵۵ درصد ) ازآنان تعداد قطعات زمينشان دو قطعه، و ۳۴ نفر (۹ ۲۲,۱ درصد) از آنان زمينشان يک قطعه مي باشد و تنها ۳,۸۲ درصد اين افراد قطعات زمينشان از سه قطعه بيشترمي باشد.
جدول شماره (۱۱-۴)تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام
قطعات زمين
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
يک قطعه
۳۴
۲۲,۱
۲۲,۱
دو قطعه
۸۴
۵۴,۵۵
۷۶,۶۵
سه قطعه
۳۰
۱۹,۴۶
۹۶,۱۱
سه قطعه به بالا
۶
۳,۸۹
۱۰۰
جمع
۱۵۴
۴۸,۱
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۱۲ ـ تعداد دام نگهداري شده توسط دريافت کننده گان وام
از ميان ۳۲۰ نفر دريافت کننده وام ۲۰ نفر ( ۶۴,۵۲ درصد ) تعداد دامشان ۲۰ ـ ۱۰ بوده و ۳۵,۴۸ درصد تعداد دامشان ۲۰ به بالا بوده است.
جدول شماره(۱۲-۴) تعداد دام نگهداري شده توسط دريافت کننده گان وام
دام
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
۲۰ ـ ۱۰
۲۰
۶۴,۵۲
۶۴,۵۲
۲۰ به بالا
۱۰
۳۵,۴۸
۱۰۰
جمع
۳۱
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۱۳ ـ تعداد طيورنگهداري شده توسط دريافت کنندگان وام
از ۳۲۰ نفر وام گيرنده ۱۰۰ نفر داراي طيور بودند که از اين تعداد ۳۸ نفر( ۳۸,۰ درصد ) تعداد طيور آنها ۱۰ـ۱عدد بوده و۳۱ نفر تعداد طيورشان ۲۰ـ۱۰ عدد بوده است.
جدول شماره (۱۳-۴) تعداد طيورنگهداري شده توسط دريافت کنندگان وام
طيور
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
۱۰ ـ ۱
۳۸
۳۸,۰
۳۸,۰
۲۰ ـ ۱۰
۳۱
۳۱,۰
۶۹,۰
۲۰ به بالا
۳۱
۳۱,۰
۱۰۰
جمع
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۲ ـ سال اخذ وام
اطلاعات مربوط به سال دريافت اعتبار توسط وام گيرندگاني که مورد مصاحبه قرار گرفتند نشان مي دهد که از ۳۲۰ نفر دريافت کننده وام ۱۱۱ نفر( ۳۴,۷ درصد ) در سال ۱۳۸۵ و ۳۷ نفر( ۱۱,۶ درصد ) در سال ۱۳۹۱ بوده است.
جدول شماره(۱۴-۴) سال اخذ وام
سال اخذ وام
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
سال ۱۳۸۵
۱۱۱
۳۴,۷
۳۴,۷
سال ۱۳۸۶
۲۸
۸,۸
۴۳,۴
سال ۱۳۸۷
۱۸
۵,۶
۴۹,۱
سال ۱۳۸۸
۲۵
۷,۸
۵۶,۹
سال ۱۳۸۹
۳۱
۹,۷
۶۶,۶
سال ۱۳۹۰
۷۰
۲۱,۹
۸۸,۴
سال ۱۳۹۱
۳۷
۱۱,۶
۱۰۰
جمع
۳۲۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع :يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ميزان وام دريافتي
اطلاعات مربوط به ميزان وام خوداشتغالي دريافتي نشان مي دهد، هر يک از افراد به طور متوسط، ۳,۳ ميليون تومان وام دريافت کرده اند در اين ميان، بيشترين مبلغ بالغ بر ۱۰ ميليون تومان و کمترين مبلغ هم ۱ ميليون تومان بوده است.
همچنين بيشترين فراواني اعتبارات با ۲۹,۴ درصد مربوط به اعتبارات ۱۰ـ۸ ميليون و کمترين با ۸,۸ درصد مربوط به ۲ـ۱ ميليون بوده است.
جدول شماره(۱۵-۴ ) ميزان وام دريافتي
مبلغ وام( تومان )
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
يک تا دو ميليون تومان
۲۸
۸,۸
۸,۸
دو تا چهار ميليون تومان
۶۵
۲۰,۳
۲۹,۱
چهار تا شش ميليون تومان
۸۵
۲۶,۶
۵۵,۶
شش تا هشت ميليون تومان
۴۸
۱۵,۰
۷۰,۶
هشت تا ده ميليون تومان
۹۴
۲۹,۴
۱۰۰
جمع
۳۲۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(۵-۴)ميزيان وام دريافتي توسط وام گيرندگان
منبع : يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۲ ـ۲ ـ تعداد افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند
يافته هاي مورد بررسي در رابطه با افراد دريافت کننده وام نشان مي دهد که از ۳۲۰ نفر مصاحبه شونده ۲۷۱نفر( ۸۴,۷ درصد ) با اعتبارات دريافتي شغل ايجاد نمودند و ۴۹ نفر( ۱۵,۳ درصد ) نتوانستند شغل ايجاد نمايند.
جدول (۱۶-۴ )افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند
ايجاد شغل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
بله
۲۷۱
۸۴,۷
۸۴,۷
خير
۴۹
۱۵,۳
۱۰۰
کل
۳۲۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(۶-۴)افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند
منبع:يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۳ ـ اشتغال
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام
بررسي توزيع اشتغال افراد دريافت کننده وام نشان مي دهد که، ۹۱ نفر( ۳۳,۵۸درصد ) در بخش کشاورزي، ۳۸نفر(۱۴,۲ درصد )در بخش صنعت، ۱۴۲ نفر( ۵۲,۴۰ درصد ) در بخش خدمات شغل ايجاد نموده اند. بررسي ها نشان مي دهد که دريافت کنندگان وام خود اشتغالي بيشتر در بخش خدمات توانسته اند شغل ايجاد کنند و کمترين ميزان ايجاد شغل در بخش صنعت بوده است.
جدول شماره(۱۷-۴)وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام
نوع فعاليت
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
کشاورزي
۹۱
۳۳,۵۸
۳۳,۵۸
صنعت
۳۸
۱۴,۰۲
۴۷,۶۰
خدمات
۱۴۲
۵۲,۴۰
۱۰۰
جمع
۲۷۱
۱۰۰
۱۰۰
منبع : يافته هاي تحقيق
نمودار(۷-۴)وضعيت اشتغال دريافت کنندگان وام
منبع : يافته هاي تحقيق
مجموع وام هاي اعطا شده به افراد دريافت کننده وام
نتايج بررسي نشان مي دهد، که مبلغ وام هاي اعطايي به کل اين ۳۲۰ نفر دو ميلياردو سي و چهار ميليون تومان بوده است، از اين ميزان شصدو نودو چهار ميليون تومان در بخش کشاورزي و سيصدو هفتادو دوميليون تومان به بخش صنعت و نهصدو شصت و هشت ميليون تومان به بخش خدمات، براي ايجاد شغل به افراد داده شده است. متوسط مبلغ دريافت وام در بخش کشاورزي ۳,۳ ميليون تومان، در بخش صنعت ۹ ميليون تومان، در بخش خدمات ۳/۷ ميليون تومان بوده است.
جدول شماره(۱۸-۴) مجموع وام هاي اعطايي به دريافت کنندگان وام مصاحبه شونده
بخش هاي اقتصادي
مجموع وام هاي اهداشده به تفکيک بخش هاي اقتصادي(ريال)
متوسط مبلغ وام براي ايجاد شغل در هربخش اقتصادي
کشاورزي
۰۰۰۰۰/۶۹۴
۳/۳
صنعت
۰۰۰۰۰/۳۷۲
۹
خدمات
۰۰۰۰۰/۹۶۸
۳/۷
جمع
۰۰۰۰۰۰۰/۰۳۴/۲
ـ
۴ ـ ۳ ـ ۲ـ انواع مشاغل ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام
همانطور که در جدول قبل(۴ ـ ۲۰)نشان داده شد از ۳۲۰ نفر افراد وام گيرنده ، که ۲۷۱ نفر توانسته بوده اند با اين ميزان وام شغل ايجاد کنند ، ۹۱ نفر ( ۳۳,۵۸درصد ) در بخش کشاورزي شغل ايجاد نمودند. نوع شغل ايجاد شده در بخش کشاورزي توسط افراد دريافت کننده وام شامل کاشت غلات ۴۴ نفر ( ۱۶,۲۵ درصد ) ، باغداري ۱۴ نفر( ۵,۱۷ درصد )، خريد ابزار آلات کشاورزي ۶ نفر ( ۲,۲۱ درصد ) ، پرورش اردک ۲۷ نفر ( ۱۰ درصد ) بوده است.
از ۱۴۲ نفر ( ۵۲,۴۰ درصد ) در بخش خدمات توانسته بودند شغل ايجاد نمايند که ازاين تعداد ۳۹ نفر( ۱۴,۴۰ درصد ) مغازه سوپر مارکت ، ۳۴ نفر ( ۱۲,۵۵ درصد ) خياطي، ۳۴ نفر( ۱۲,۵۵ درصد آرايشگري)، ۱۷ نفر ( ۶,۳ درصد ) خدمات کامپيوتري، ۶ نفر ( ۲,۲۱ درصد ) تعميرگاه موتور سيکلت، ۶ نفر ( ۲,۲۱ درصد ) ، تعمير گاه ماشين آلات کشاورزي ۵ نفر(۱,۸۴ )، کافه سنتي، ا نفر ( ۳۷/۰ درصد) شغل قصابي را ايجاد کرده اند.
از ۳۸ نفر ( ۱۴,۰۲ درصد ) در بخش صنعت توانسته بودند شغل ايجاد نمايند که از اين تعداد ۳۱ نفر ( ۱۱,۴۳ درصد ) شغل گاوداري، ۷ نفر ( ۲,۵۱ درصد ) کارگاه نجاري ايجاد کرده اند.
بررسي ها نشان مي دهد ، مهم ترين عاملي که بيشتر افراد وام گيرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ايجاد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره (نظیر، RNA)،، آنابولیک، دخیل