پایان نامه با کلید واژه های بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

نفر(63,8 درصد) از افراد داراي مسکن مي باشند و 116نفر( 36,3 درصد ) از افراد فاقد مسکن مي باشند.
بررسي وضعيت برخورداري از ماشين افراد وام گيرنده نشان مي دهد که از 320 نفر وام گيرنده، 71نفر(22,2درصد) از افراد داراي ماشين مي باشند و 249نفر( 77,8 درصد ) از افراد فاقد ماشين مي باشند، از 320 نفر وام گيرنده، 70نفر(21,9درصد) از افراد داراي رايانه مي باشند و 250نفر( 78,1درصد ) از افراد فاقد رايانه مي باشند، از 320 نفر وام گيرنده، 60نفر(18,8درصد) از افراد داراي اينترنت مي باشند و 260نفر( 81,3درصد ) از افراد فاقد اينترنت مي باشند، از 320 نفر وام گيرنده، 155 نفر(48,4درصد) از افراد داراي زمين زراعي مي باشند.
جدول شماره (6-4) وضعيت برخورداري از امکانات دريافت کنندگان وام
وضعيت امکانات
مسکن
ماشين
رايانه
اينترنت
زمين زراعي
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
تعداد
204
116
71
249
70
250
60
260
155
165
درصد
8/63
3/36
2/22
8/77
9/21
1/78
8/18
3/81
4/48
6/51
فراواني تجمعي
8/63
100
2/22
100
9/21
100
8/18
100
4/48
100
جمع
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 7 ـ وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام
بررسي ها نشان مي دهد که از 157 نفر از افراد وام گيرنده که صاحب زمين زراعي هستند، 82 نفر( 52,6 درصد ) نوع سند زمين زراعي آن ها ثبتي، 37نفر ( 23,20 درصد) زمين هايشان نسقي ، 38 نفر ( 24,20 درصد ) زمين هاي زراعي آنها بدون سند مي باشد.
جدول (7-4 )وضعيت نوع سند زمين زراعي دريافت کنندگان وام
نوع سند زمين زراعي
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
ثبتي
82
52,6
52,6
نسقي
37
23,20
75,8
بدون سند
38
24,20
100
جمع
157
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار شماره (3-4)وضعيت برخورداري از امکانات وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 8 ـ محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام
بخش کشاورزي با زير مجموعه وسيع از انواع فعاليت ها از سالهاي دور پايه اساسي اشتغال و درآمد جوامع را تشکيل داده است. از آنجائيکه عمده مواد غذايي از طريق زراعت، استحصال مي شود، با افزايش روز افزون جمعيت و کاهش منابع، انتظار مي رود که تحولات قابل توجهي را در اين راستا شاهد باشيم. از 320 نفر 80 نفر( 51,0 درصد ) از افراد وام گيرنده تنها به کشت برنج مي پردازند و77 نفر( 49درصد) از افراد به کاشت همزمان محصولاتي مانند برنج، هندوانه و لوبيا مي پردازند.
جدول شماره(8-4 ) محصولات کشت شده توسط دريافت کنندگان وام
نوع محصول
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
برنج
80
51,0
51,0
چند محصولي( برنج، هندوانه، لوبيا )
77
49
100
جمع
157
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(4-4)محصولات کشت شده توسط وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 9 ـ نوع محصولات دريافت کنندگان وام
از 320 نفر افراد وام گيرنده 155 نفرداراي زمين زراعي مي باشند که از اين تعداد 74 نفر( 47,74 درصد ) مساحت زمين آنهابين 5000 ـ 1000 متر مي باشد، و 71 نفر ( 45,81 درصد ) مساحت زمينشان بين 10000 ـ 5000 متر مي باشد و تنها 6,45 درصد از آنان زمين زراعي 15000ـ 10000 متر دارند. بيشترين مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام 15000 متر بوده و کمترين مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام 1000 متر بوده است.
جدول شماره(9-4) مساحت زمين زراعي دريافت کنندگان وام
مساحت زمين زراعي
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
5000 ـ 1000 متر
74
47,74
47,74
10000 ـ 5000 متر
71
45,81
93,55
15000 ـ 10000
10
6,45
100
جمع
155
100
100
منبع : يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 10 ـ مساحت باغات متعلق به دريافت کنندگان وام
از 320 نفر وام گيرنده 105 نفر داراي باغ مي باشند که از اين تعداد 52 نفر( 49,53 درصد) مساحت باغات آنها 1000متر مربع به بالا مي باشد و 9,52 درصد آنها مساحت باغاتشان 800 ـ 500 متر مي باشد. در بين دريافت کنندگان وام کمترين مساحت باغ 200 متر و بيشترين مساحت 5000 متر مي باشد.
جدول شماره (10-4) مساحت باغات متعلق به دريافت کنندگان وام
مساحت باغات
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
500 ـ 200 متر
31
29,5
29,5
800 ـ 500 متر
10
9,52
39,02
1000 ـ 800 متر
12
11,45
50,47
1000 تا 5000
52
49,53
100
جمع
105
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 11 ـ تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام
از 155 نفر وام گيرندگان که مالک زمين مي باشند 84 نفر( 54,55 درصد ) ازآنان تعداد قطعات زمينشان دو قطعه، و 34 نفر (9 22,1 درصد) از آنان زمينشان يک قطعه مي باشد و تنها 3,82 درصد اين افراد قطعات زمينشان از سه قطعه بيشترمي باشد.
جدول شماره (11-4)تعداد قطعات زمين دريافت کنندگان وام
قطعات زمين
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
يک قطعه
34
22,1
22,1
دو قطعه
84
54,55
76,65
سه قطعه
30
19,46
96,11
سه قطعه به بالا
6
3,89
100
جمع
154
48,1
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 12 ـ تعداد دام نگهداري شده توسط دريافت کننده گان وام
از ميان 320 نفر دريافت کننده وام 20 نفر ( 64,52 درصد ) تعداد دامشان 20 ـ 10 بوده و 35,48 درصد تعداد دامشان 20 به بالا بوده است.
جدول شماره(12-4) تعداد دام نگهداري شده توسط دريافت کننده گان وام
دام
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
20 ـ 10
20
64,52
64,52
20 به بالا
10
35,48
100
جمع
31
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 13 ـ تعداد طيورنگهداري شده توسط دريافت کنندگان وام
از 320 نفر وام گيرنده 100 نفر داراي طيور بودند که از اين تعداد 38 نفر( 38,0 درصد ) تعداد طيور آنها 10ـ1عدد بوده و31 نفر تعداد طيورشان 20ـ10 عدد بوده است.
جدول شماره (13-4) تعداد طيورنگهداري شده توسط دريافت کنندگان وام
طيور
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
10 ـ 1
38
38,0
38,0
20 ـ 10
31
31,0
69,0
20 به بالا
31
31,0
100
جمع
100
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 2 ـ سال اخذ وام
اطلاعات مربوط به سال دريافت اعتبار توسط وام گيرندگاني که مورد مصاحبه قرار گرفتند نشان مي دهد که از 320 نفر دريافت کننده وام 111 نفر( 34,7 درصد ) در سال 1385 و 37 نفر( 11,6 درصد ) در سال 1391 بوده است.
جدول شماره(14-4) سال اخذ وام
سال اخذ وام
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
سال 1385
111
34,7
34,7
سال 1386
28
8,8
43,4
سال 1387
18
5,6
49,1
سال 1388
25
7,8
56,9
سال 1389
31
9,7
66,6
سال 1390
70
21,9
88,4
سال 1391
37
11,6
100
جمع
320
100
100
منبع :يافته هاي تحقيق
4 ـ 2 ـ 1 ـ ميزان وام دريافتي
اطلاعات مربوط به ميزان وام خوداشتغالي دريافتي نشان مي دهد، هر يک از افراد به طور متوسط، 3,3 ميليون تومان وام دريافت کرده اند در اين ميان، بيشترين مبلغ بالغ بر 10 ميليون تومان و کمترين مبلغ هم 1 ميليون تومان بوده است.
همچنين بيشترين فراواني اعتبارات با 29,4 درصد مربوط به اعتبارات 10ـ8 ميليون و کمترين با 8,8 درصد مربوط به 2ـ1 ميليون بوده است.
جدول شماره(15-4 ) ميزان وام دريافتي
مبلغ وام( تومان )
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
يک تا دو ميليون تومان
28
8,8
8,8
دو تا چهار ميليون تومان
65
20,3
29,1
چهار تا شش ميليون تومان
85
26,6
55,6
شش تا هشت ميليون تومان
48
15,0
70,6
هشت تا ده ميليون تومان
94
29,4
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(5-4)ميزيان وام دريافتي توسط وام گيرندگان
منبع : يافته هاي تحقيق
4 ـ 2 ـ2 ـ تعداد افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند
يافته هاي مورد بررسي در رابطه با افراد دريافت کننده وام نشان مي دهد که از 320 نفر مصاحبه شونده 271نفر( 84,7 درصد ) با اعتبارات دريافتي شغل ايجاد نمودند و 49 نفر( 15,3 درصد ) نتوانستند شغل ايجاد نمايند.
جدول (16-4 )افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند
ايجاد شغل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
بله
271
84,7
84,7
خير
49
15,3
100
کل
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(6-4)افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کردند
منبع:يافته هاي تحقيق
4 ـ 3 ـ اشتغال
4 ـ 3 ـ 1 ـ وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام
بررسي توزيع اشتغال افراد دريافت کننده وام نشان مي دهد که، 91 نفر( 33,58درصد ) در بخش کشاورزي، 38نفر(14,2 درصد )در بخش صنعت، 142 نفر( 52,40 درصد ) در بخش خدمات شغل ايجاد نموده اند. بررسي ها نشان مي دهد که دريافت کنندگان وام خود اشتغالي بيشتر در بخش خدمات توانسته اند شغل ايجاد کنند و کمترين ميزان ايجاد شغل در بخش صنعت بوده است.
جدول شماره(17-4)وضعيت اشتغال وام گيرندگان بعد از دريافت وام
نوع فعاليت
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
کشاورزي
91
33,58
33,58
صنعت
38
14,02
47,60
خدمات
142
52,40
100
جمع
271
100
100
منبع : يافته هاي تحقيق
نمودار(7-4)وضعيت اشتغال دريافت کنندگان وام
منبع : يافته هاي تحقيق
مجموع وام هاي اعطا شده به افراد دريافت کننده وام
نتايج بررسي نشان مي دهد، که مبلغ وام هاي اعطايي به کل اين 320 نفر دو ميلياردو سي و چهار ميليون تومان بوده است، از اين ميزان شصدو نودو چهار ميليون تومان در بخش کشاورزي و سيصدو هفتادو دوميليون تومان به بخش صنعت و نهصدو شصت و هشت ميليون تومان به بخش خدمات، براي ايجاد شغل به افراد داده شده است. متوسط مبلغ دريافت وام در بخش کشاورزي 3,3 ميليون تومان، در بخش صنعت 9 ميليون تومان، در بخش خدمات 3/7 ميليون تومان بوده است.
جدول شماره(18-4) مجموع وام هاي اعطايي به دريافت کنندگان وام مصاحبه شونده
بخش هاي اقتصادي
مجموع وام هاي اهداشده به تفکيک بخش هاي اقتصادي(ريال)
متوسط مبلغ وام براي ايجاد شغل در هربخش اقتصادي
کشاورزي
00000/694
3/3
صنعت
00000/372
9
خدمات
00000/968
3/7
جمع
0000000/034/2
ـ
4 ـ 3 ـ 2ـ انواع مشاغل ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام
همانطور که در جدول قبل(4 ـ 20)نشان داده شد از 320 نفر افراد وام گيرنده ، که 271 نفر توانسته بوده اند با اين ميزان وام شغل ايجاد کنند ، 91 نفر ( 33,58درصد ) در بخش کشاورزي شغل ايجاد نمودند. نوع شغل ايجاد شده در بخش کشاورزي توسط افراد دريافت کننده وام شامل کاشت غلات 44 نفر ( 16,25 درصد ) ، باغداري 14 نفر( 5,17 درصد )، خريد ابزار آلات کشاورزي 6 نفر ( 2,21 درصد ) ، پرورش اردک 27 نفر ( 10 درصد ) بوده است.
از 142 نفر ( 52,40 درصد ) در بخش خدمات توانسته بودند شغل ايجاد نمايند که ازاين تعداد 39 نفر( 14,40 درصد ) مغازه سوپر مارکت ، 34 نفر ( 12,55 درصد ) خياطي، 34 نفر( 12,55 درصد آرايشگري)، 17 نفر ( 6,3 درصد ) خدمات کامپيوتري، 6 نفر ( 2,21 درصد ) تعميرگاه موتور سيکلت، 6 نفر ( 2,21 درصد ) ، تعمير گاه ماشين آلات کشاورزي 5 نفر(1,84 )، کافه سنتي، ا نفر ( 37/0 درصد) شغل قصابي را ايجاد کرده اند.
از 38 نفر ( 14,02 درصد ) در بخش صنعت توانسته بودند شغل ايجاد نمايند که از اين تعداد 31 نفر ( 11,43 درصد ) شغل گاوداري، 7 نفر ( 2,51 درصد ) کارگاه نجاري ايجاد کرده اند.
بررسي ها نشان مي دهد ، مهم ترين عاملي که بيشتر افراد وام گيرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ايجاد