پایان نامه درمورد 
الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

میشود ۴۳
۳-۳-۱۰ کاربردهای GA ۴۳
۳-۴ بهینه سازی پارامتر های فرآیندی پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۴۴
۳-۴-۱ استفاده از حل تحلیلی در الگوریتم ژنتیک حاضر ۴۴
۳-۴-۱-۱ استفاده از آزمایشات عملی ۴۵
۳-۴-۱-۲ استفاده از حلCFD ۴۶
۳-۴-۱-۳ استفاده از حل تحلیلی ۴۶
۳-۴-۲ تعریف تابع برازندگی ۴۷
۳-۴-۳ برنامه نویسی در محی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار