پایان نامه درمورد 
الگوریتم ژنتیک

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

جهانی ] ۲ [ ۱۵
شکل (۲-۵) انواع پیل سوختی همراه با نوع واکنش و دمای کارکرد آنان ]۲[ ۱۸
شکل (۲-۶) اساس عملکرد پیل سوختی پلیمری ]۲[ ۱۹
شکل (۲-۷) مجموعه‌ای از کاربردهای مختلف پیل‌های سوختی ]۲[ ۲۳
شکل (۳-۱) طبقه‌بندی کلی روش‌های بهینه‌سازی] ۱۹[ ۲۷
شکل(۳-۲ ) نمودار گردشی الگوریتم ژنتیک ۳۰
شکل (۳-۳) انتخاب چرخ‌‌گردان ۳۴
(شکل ۳-۴)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های فلاح، گشود.، امتی،، پیامی